Fondfakta

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Bolagets målsättning är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig nettoavkastning om 7-9 % på investerat kapital efter alla kostnader och avgifter. Fondens investeringshorisont är åtta år och riktar sig till både professionella såväl som icke-professionella investerare.

Fondens namn Skogsfond Baltikum AB (publ)
Legal hemvist fondbolaget Sverige
Övervakande myndighet fondbolaget Finansinspektionen, Sverige
Förvaltare AIFP Baltic Asset Management AS (tillståndsgiven AIF-förvaltare)
Legal hemvist förvaltaren Lettland
Övervakande myndighet förvaltaren Financial and Capital Markets Commission, Lettland
Fondens löptid 8 år (med möjlighet till tidigare realisering av tillgångar)
Möjlig förlängning Maximalt 2 år
Minsta investering  10 000 SEK
Målvolym 500 000 000  SEK
Investerartyp Professionella och icke-professionella
Målavkastning 7 - 9 % genomsnittlig årlig nettoavkastning under Fondens löptid
Belåning Maximalt 30% belåningsgrad
Notering NGM Nordic AIF (reglerad marknad) med möjlighet att köpa A-aktier genom ISK och kapitalförsäkring
Ägarregister Euroclear Sweden
Förvaringsinstitut Intertrust Depository Sweden AB
Revisor Baker Tilly Stint AB
Förvaltningsavgift (årlig) 0,65 % per år på förvaltat kapital
Investeringsavgift (en gång) 2,4 % på tecknat och investerat belopp
Prestationsbaserad ersättning (vid exit) 20 % på den del av nettovinsten som överstiger årligt tröskelvärde 3% (som ackumuleras)
Courtage 0%

Tillstånd

Skogsfond Baltikum AB (publ) utgör en alternativ investeringsfond (AIF) enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) med krav på  investerarskydd och förvaringsinstitut.

Skogsfond Baltikum AB (publ) har utsett AIFP Baltic Asset Management AS i Lettland att vara extern förvaltare. AIFP Baltic Asset Management AS innehar nödvändiga tillstånd från tillsynsmyndigheten FKTK (Financial and Capital Markets Commission) i Lettland för att förvalta alternativa investeringsfonder inom EU enligt gällande EU-direktiv som den implementerats i lettisk lagstiftning.

Skogsfond Baltikum AB (publ) har sökt marknadsföringstillstånd av Finansinspektionen i Sverige samt ansökt om godkännande av Prospekt. Noteringsansökan till NGM har inlämnats och granskningsprocess pågår.