Portfölj till försäljning

Läs mer

Package for sale

Read more

9 157 hektar

förvärvat sedan start 2019

840 000 m³sk

Kubikmeter stående skog

1 868 SEK

Eget kapital per A-aktie

Skogsfond Baltikum AB (publ) äger och förvaltar skogsfastigheter i Baltikum där förvärvspriserna är lägre än i Sverige. Genom konsolidering och tillväxtfrämjande åtgärder skapar Skogsfond Baltikum aktieägarvärde och klimatnytta. Målet är att skapa genomsnittlig avkastning på 7-9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj senast år 2026. Bolagets A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan 2019.VARFÖR SKOGSFOND BALTIKUM?

STABIL TILLVÄXT OCH RISKSPRIDNING

Skog växer oberoende konjunktur. Med skog i din investeringsportfölj kan du i många fall minska portföljrisken och samtidigt öka den förväntade avkastningen.

HÖGAVKASTANDE SKOG

Väsentligt lägre tillgångspriser i Baltikum med upp till fem gånger mer areal och tillväxt för pengarna jämfört med Sverige. Vi förvärvar noga utvalda skogsfastigheter med ofta väldigt hög bonitet, inte ovanligt med tillväxt på över 10 m³sk per hektar och år.

ERFARET TEAM

Våra lokala team i Lettland och Litauen har lång erfarenhet av förvärv och skogsbruk i Baltikum. Totalt har våra team genom tiderna förvärvat över 70 000 hektar skogsmark i Baltikum. Tre tidigare investeringsprojekt i Lettland har inneburit förvärv, utveckling och i slutändan avyttring av konsoliderade skogsportföljer med genomsnittlig avkastning på över 10 % per år (obelånat).

DUBBEL KLIMATNYTTA

Växande skog (1) binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Med tillväxtfrämjande åtgärder ökar vi tillväxten i våra skogar och därmed också inlagrad koldioxid. Efter avverkning säljs vår skogsråvara och (2) ersätter fossilbaserade produkter.


FEM FAKTORER SOM GER AVKASTNING

Nettotillväxt

Virkesförrådet ökar varje år i och med god tillväxt och återhållsamma avverkningar.

Avverkningar

Realiserade värden uppstår vid avverkning och försäljning av skogsråvara.

Portföljpremium

Ett stort konsoliderat skogsinnehav betingar ett högre värde per hektar än enskilda skogsfastigheter.

Kostnadskontroll

Vi är kostnadsmedvetna och har låga avgifter samt rätt incitament för att skapa god avkastning.

Hävstångseffekt

Ökad förväntad värdetillväxt med upp till 30 % belåningsgrad.


Presentation hos Aktiespararna, 4 maj 2021

Intervju hos Nordnet, 10 maj 2019