Investera i en AIF

Skogsfond Baltikum AB (publ) utgör en alternativ investeringsfond (AIF) enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) med krav på investerarskydd och förvaringsinstitut.

Tillstånd

Skogsfond Baltikum AB (publ) har utsett AIFP Baltic Asset Management AS i Lettland att vara extern förvaltare. AIFP Baltic Asset Management AS innehar nödvändiga tillstånd från tillsynsmyndigheten FKTK (Financial and Capital Markets Commission) i Lettland för att förvalta alternativa investeringsfonder inom EU enligt gällande EU-direktiv.

En Alternatitv Investeringsfond (AIF)

En alternativ investeringsfond är ett företag som bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett flertal investerare för att investera i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för investerarna. Definitionen inkluderar en mängd olika verksamheter även samtidigt som särskilda undantag finns. Att investera i skog med många andra är att betrakta som en alternativ investeringsfond.

I svensk rätt har tidigare fondlagstiftning utgjorts huvudsakligen av lagen om värdepappersfonder och de fondtyper som har erkänts i svensk rätt har varit så kallade värdepappersfonder och specialfonder.

AIF-direktivet

Efter finanskrisen 2008 konstaterades inom EU att samtliga relevanta aktörer på finansmarknaden behövde regleras och harmoniseras. Ett viktigt led i harmoniseringen var direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I svensk rätt genomfördes direktivet genom lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

Lagstiftningen har inneburit stora förändringar av den svenska fondregleringen i och med att den alternativa investeringsfonden skapades. Definitionen av en alternativ investeringsfond har utformats så att ett stort antal aktörer som tidigare inte varit att betrakta som fonder har kommit att utgöra alternativa investeringsfonder. Även aktiebolag, såsom vissa riskkapitalbolag och fastighetsbolag, kan uppfylla definitionen av en alternativ investeringsfond och därmed komma att betraktas som en fond. Regelverket gör även skillnad på professionella och icke-professionella investerare och under vilka former en alternativ investeringsfond får rikta ett erbjudande till respektive kategori.

AIF-förvaltningens tillämpningar

En alternativ investeringsfond och dess andelsägare företräds av en AIF-förvaltare som sköter förvaltningen av fondens tillgångar och fattar beslut om investeringar, risker och strategier. En alternativ investeringsfond kan vara antingen externt eller internt förvaltad. Med extern förvaltning avses att förvaltaren är en annan juridisk person än fonden själv. För att agera som förvaltare av AIF-fonder krävs tillstånd av Finansinspektionen.

En utländsk AIF-förvaltare som är baserad i ett land inom EES har möjlighet att bedriva sin verksamhet i Sverige. Då fordras i vissa fall att AIF-förvaltaren fått tillstånd av Finansinspektionen för verksamheten, i andra fall räcker det att AIF-förvaltarens hemlandsmyndighet underrättat Finansinspektionen om verksamheten. Om det är tillstånd eller underrättelse som krävs beror på vad det är för typ av verksamhet som AIF-förvaltaren vill bedriva.

Förvaringsinstitut för investerartrygghet

För att skydda andelsägarnas investeringar och säkerställa transparens och regelefterlevnad ska tillgångarna i varje alternativ investeringsfond förvaras åtskilt hos ett så kallat förvaringsinstitut. Ett förvaringsinstitut ska handla hederligt, rättvist, oberoende och professionellt samt uteslutande i den alternativa investeringsfondens och investerarnas intresse. Ett förvaringsinstitut utgörs normalt av en bank, ett värdepappersföretag eller annat finansiellt institut som förvarar tillgångarna i en fond och sköter in-och utbetalningar avseende fonden.