Investera i en AIF

Skogsfond Baltikum klassas som en alternativ investeringsfond (AIF) i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) med explicita krav på investerarskydd och förvaringsinstitut. Syftet med AIF-förvaltningen är att fondens tillgångar förvaltas på ett effektivt och säkert sätt till förmån för fondens investerare.

Definitionen av en Alternativ Investeringsfond (AIF)

En alternativ investeringsfond är ett företag som bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett flertal investerare för att investera i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för investerarna. Definitionen inkluderar olika verksamheter samtidigt som särskilda undantag finns. Att investera i skogstillgångar tillsammans med ett stort antal andra faller inom definitionen för en alternativ investeringsfond (AIF).

AIF-förvaltare

Enligt gällande EU-direktiv ska en AIF-förvaltare sköta förvaltningen av fondens tillgångar på ett regelmässigt och säkert sätt, vilket bl.a. innebär systematiska investeringsbeslut och proaktiv riskhantering. En alternativ investeringsfond kan vara antingen externt eller internt förvaltad. Med extern förvaltning avses att förvaltaren är en annan juridisk person än fonden själv. För att agera som förvaltare av AIF-fonder krävs tillstånd av Finansinspektionen i de länder fonden agerar. AIFM Capital AB är utsedd extern förvaltare för Skogsfond Baltikum AB (publ).

Förvaringsinstitut

För att skydda andelsägarnas investeringar och för att säkerställa transparens och regelefterlevnad övervakas och granskas tillgångarna av ett så kallat förvaringsinstitut. Ett förvaringsinstitut handlar oberoende och uteslutande i den alternativa investeringsfondens och investerarnas intresse. Skogsfond Baltikum har anlitat Intertrust som förvaringsinstitut.