Sammanfattning

Grundidé Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum gör det möjligt för investerare att gå samman och investera i högavkastande skog i Baltikum. Målet är att bedriva ett hållbart skogsbruk och leverera en god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj inom åtta år.

Skogsinvestering för minskad portföljrisk och trygg avkastning

- Skog är ett alternativ investering med låg korrelation till andra tillgångsslag.
- Välskött skog växer oberoende konjunkturläge med ungefär 2-10 % i volym per år.
- Beräkningar på förväntad risk och avkastning visar att många investeringsportföljers riskjusterade avkastning förbättras när tillgångsslaget skog ingår.
- Välskött skog producerar mer värdefull skogsråvara.


Globala megatrender och ökat behov av förnybar skogsråvara

- Befolkningsökning, urbanisering och ökad levnadsstandard ger ökad konsumtion.
- Klimatförändringar ger drivkraft till utfasning av fossila alternativ.
- Omställning till förnybart kommer öka globalt behov av skogsråvara.
- Växande skog binder via fotosyntes koldioxid och kan om det ersätter fossila alternativ bli en nyckel till hållbar utveckling.


Baltisk skog ger mest avkastningsvärde för pengarna

- En av världens skogsindustriellt mest utvecklade regioner är Östersjöområdet.
- Risk för stormskador, skadedjur och brandskador är lägre i Baltikum än i Sverige.
- Givet dagens priser uppvisar Baltikum upp till dubbel lönsamhet från avverkningar och upp till fem gånger så mycket skogsmark och skogstillväxt per investering jämfört med Sverige.


Förvärv av skog med erfaret team

- Förvärvsteam med historiska förvärv av över 64 000 hektar baltisk skogsmark.
- Stark marknadsnärvaro säkerställer erbjudanden av lämpliga förvärvsobjekt.
- Prisvärda skogsfastigheter köps enligt noga utvalda förvärvskriterier och principer.
- Portfölj av många skogsfastigheter skapas, utvecklas och konsolideras.


Värdeskapande och kostnadseffektiv förvaltning

- Erfarenhetsbaserat och pragmatiskt förhållningssätt till skogliga beslut.
- Erfarna och kunniga skogsförvaltare som anlitar beprövade skogsentreprenörer.
- Noggrant övervägda gallrings- och slutavverkningsbeslut.
- Kostnadsmedveten förvaltning med fokus på god totalavkastning.
- Ledning med framgångsrik historik på bolagsutveckling och portföljförsäljningar.


Fem viktiga faktorer som ger god nettoavkastning till investeraren

Genomsnittlig årsavkastning på 7-9 % netto kan uppnås genom:

  1. Nettotillväxt: Skogen växer och bygger virkesförråd varje år efter avverkningar.
  2. Avverkningar med högre avverkningsnetto per m³fub än förvärvspriset per m³sk.
  3. Portföljpremium: Förvärv av prisvärda skogsfastigheter skapar ett stort konsoliderat innehav av skogsmark som förbereds till försäljning med ett så kallat portföljpremium.
  4. Hävstångseffekt på värdetillväxten genom belåning på upp till 30%.
  5. Kostnadskontroll, rörliga kostnader och låga avgifter bidrar till god nettoavkastning.

En betydande del av avkastning realiseras först när all skog avyttras vid löptidens slut ungefär år 2026. Bolaget kan likvideras tidigare om bra bud erhålls tidigare än åtta år.