Hur vi genererar avkastning

Avkastningen från investering i Skogsfond Baltikum genereras av fyra värdeskapande faktorer och god kostnadskontroll. Våra avkastningskalkyler bygger på konservativt antagande om bibehållen prisstruktur på  skogsråvara och skogsfastigheter. Fondens  slutgiltiga avkastning kan påverkas uppåt eller nedåt om marknadsförutsättningarna för skogsägande förbättras eller försämras jämfört med idag.

1. Nettotillväxt av stående volym

Biologisk tillväxt från skogen och tillväxtfrämjande skötsel ger ungefär 5% i årlig bruttovolymtillväxt i baltisk skog. Då baltisk skog ofta innehåller unga eller nyligen huggna  bestånd beräknas ungefär halva tillväxten att avverkas inom Fondens löptid. Detta gör att Fondens årliga nettovolymtillväxt i skogen förväntas bli ungefär 2,5% per år.

2. Realiserade värden från avverkningar

Intäkterna från avverkningar genererar mer per avverkad kubikmeter skogsråvara än vad priset är på genomsnittlig stående kubik vid förvärvstillfället (kvot för avverkningsnetto jämfört med köpt kubik  ~1,5). Således skapas  ett ungefärligt årligt värde när avverkning sker på 2,5% multiplicerat med 1,5 dvs ~3,5%. Nettot från avverkningar kommer täcka löpande kostnader för skogsbruk, förvaltning och bankfinansiering samt ge möjlighet till återinvestering i mer skogsmark. Vidare erhålls även intäkter från mark- och jaktarrenden.

3. Portföljpremium för stort skogsinnehav

Nära hälften av den privatägda baltiska skogsmarken ägs av små markägare med innehav på mindre än 50 hektar skog. Fyra stora portföljer med mer än 10 000 hektar mark i Lettland har sålts under 2017-2019 med upp till 45 % premiumpris jämfört med dagens priser på enskilda skogsfastigheter. Genom att bygga en större portfölj med skogsfastigheter kan Fonden skapa värden som kan realiseras när totalinnehavet avyttras.

4. Hävstångseffekt på värdetillväxten från belåning

Fonden kan komma använda belåning i syfte att öka den totala avkastningen på eget kapital. Belåningsgraden ska inte överstiga 30 % för att begränsa  kraven på löpande kassaflöden från avverkningar.  Fondens maximala belåningsmöjlighet ger hävstångseffekt på upp till faktor 1,4 (hävstång).

5. Kostnadskontroll, låga avgifter och rätt incitament

Fonden kommer använda  erfarna och kunniga människor samt lokalt beprövade beslutsmetoder för val av effektiva skogsåtgärder. Administrativ  förvaltning kommer ske  genom val av kostnadsmedvetna metoder tillsammans med noga utvalda leverantörer. Först när Fonden avvecklas och investerarnas vinst är ett faktum kommer vinstdelning på övervinst att ske vilket ger ledningen goda incitament till att begränsa kostnaderna och maximera avkastningen.