Aktierna

Skogsfond Baltikums A-aktie noterades på NGM Nordic AIF den 28 juni 2019. Bolaget stiftades 2018-12-03 och registrerades 2018-12-27. Det finns 100.000 stamaktier samt 145.960 A-aktier utgivna med ett registrerat aktiekapital om 120 520,20 EUR. Samtliga aktieslag har ett kvotvärde om 0,49 EUR per aktie. Det högsta tillåtna aktiekapitalet enligt Bolagets bolagsordning uppgår till 196.000 EUR.

Handelsinformation

Kortnamn: SKOG A
ISIN: SE0012453686
Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission

A-aktierna handlas i svenska kronor (SEK) på NGM Nordic AIF. Bolagets A-aktier är registrerade i Euroclear.

Skogsfond Baltikum A-aktie på NGM Nordic AIF

A-aktier har följande rättigheter:

  1. en röst per aktie vid bolagsstämma;
  2. primär företrädesrätt vid kontant- eller kvittningsemission av A-aktier; och
  3. subsidiär företrädesrätt vid kontant- eller kvittningsemission av aktier av andra slag än A-aktier.

Stamaktier har följande rättigheter:

  1. tio röster per aktie vid bolagsstämma;
  2. primär företrädesrätt vid kontant- eller kvittningsemission av stamaktier; samt
    subsidiär företrädesrätt vid annan kontant- eller kvittningsemission av andra aktier än stamaktier

Ägarstruktur per den 2021-03-08

Ägare Antal stamaktier Antal A-aktier Totalt antal röster Andel av röster (%)
Carl Olén* 66 410 200 664 300 58,0
Johan Nellbeck* 11 000 500 110 500 9,6
Fredrik Zetterström* 10 000 50 100 050 8,7
Valerijs Ginko* 10 000 50 100 050 8,7
Daniel Palm* 1 200 200 12 200 1,1
Petter Tiger 500 100 5 100 0,4
Sture Karlsson 300 250 3 250 0,3
Sten Hamring* 100 1 100 2 100 0,2
Daniel Magnusson* 150 150 1 650 0,1
Christina Lindbäck 130 80 1 380 0,1
Staffan Nordström* 100 100 1 100 0,1
Övriga 110 143 180 144 280 12,6
Summa 100 000 145 960 1 145 960 100,00

*Via närstående och bolag

Utdelning

Vid utdelning av vinstmedel delas vinsten, med fördelningen 20 % till stamaktierna och 80 % till A-aktierna, på all avkastning som överstiger ett tröskelvärde motsvarande en genomsnittlig årlig avkastning om 3 %. All avkastning som understiger investeringens tröskelvärde tillfaller A-aktieägarna i sin helhet.  Detta gäller de eventuella årliga utdelningarna såväl som den slutgiltiga utdelningen av vinstmedel i samband med Bolagets avvecklande. Vid beräkning av vinstdelning i samband med Bolagets avvecklande ska den löpande utdelningen, som historiskt delats ut, tas med i beräkningsunderlaget.

När fondens styrelse beslutar att verksamheten ska avvecklas kommer Bolaget att realisera sina investeringar som därmed omvandlas till likvida medel. De likvida tillgångarna utöver stamaktiernas aktiekapital kommer, efter avdrag för Exitkostnader, att fördelas mellan A-aktier och stamaktier i enlighet med principerna för avkastning. Se närmare under avsnittet ”Investeringspolicy” i aktuellt prospekt.