Aktierna

Skogsfond Baltikums A-aktie noterades på NGM Nordic AIF den 28 juni 2019. Bolaget stiftades 2018-12-03 och registrerades 2018-12-27. Det finns 100 000 stamaktier samt 180 346 A-aktier utgivna med ett registrerat aktiekapital om 137 369,54 EUR. Samtliga aktieslag har ett kvotvärde om 0,49 EUR per aktie. Det högsta tillåtna aktiekapitalet enligt Bolagets bolagsordning uppgår till 392 000 EUR.

Handelsinformation

Kortnamn: SKOG A
ISIN: SE0012453686

A-aktierna handlas i svenska kronor (SEK) på NGM Nordic AIF. Bolagets A-aktier är registrerade i Euroclear.

Skogsfond Baltikum A-aktie på NGM Nordic AIF

A-aktier har följande rättigheter:

  1. en röst per aktie vid bolagsstämma;
  2. primär företrädesrätt vid kontant- eller kvittningsemission av A-aktier; och
  3. subsidiär företrädesrätt vid kontant- eller kvittningsemission av aktier av andra slag än A-aktier.

Stamaktier har följande rättigheter:

  1. tio röster per aktie vid bolagsstämma;
  2. primär företrädesrätt vid kontant- eller kvittningsemission av stamaktier; samt
    subsidiär företrädesrätt vid annan kontant- eller kvittningsemission av andra aktier än stamaktier

Ägarstruktur per den 2023-12-31

Tio röststarkaste aktieägarna Antal stamaktier
(10 röster)
Antal
A-aktier
(1 röst)
Totalt antal aktier Andel av alla aktier Andel av
A-aktierna
Andel av
stam-aktierna
Totalt antal röster Röst-andel
Forest Value AB*
(kontrolleras av Carl Olén, vd)
61 230        3 111        64 341    23,0% 1,7% 61,2%  615 411    52,14%
Livland Skog AB 10 000     53 188        63 188    22,5% 29,5% 10,0%  153 188    12,98%
Nellbeck Invest AB 11 000               -          11 000    3,9% 0,0% 11,0%  110 000    9,32%
Alexander Widenberg 5 000             30           5 030    1,8% 0,0% 5,0%     50 030    4,24%
Olsson & Hammarström Invest AB 5 000               -             5 000    1,8% 0,0% 5,0%     50 000    4,24%
Quick EIS AB (kontrolleras av Daniel Palm, styrelseledamot) 2200           400           2 600    0,9% 0,2% 2,2%     22 400    1,90%
Petter Tiger (styrelseledamot) 1500           100           1 600    0,6% 0,1% 1,5%     15 100    1,28%
Sture Karlsson (styrelseordförande) 1300           350           1 650    0,6% 0,2% 1,3%     13 350    1,13%
Johan Nellbeck 1000           700           1 700    0,6% 0,4% 1,0%     10 700    0,91%
Hertigdömet Kurland Skog AB 0     10 675        10 675    3,8% 5,9% 0,0%     10 675    0,90%
Övriga aktieägare 1 770   111 792      113 562    40,5% 62,0% 1,8%  129 492    10,97%
Summa 100 000 180 346 280 346 100% 100% 100% 1 180 346 100%

*Inkluderar 10 000 stamaktier och 50 A-aktier genom helägt dotterbolag SIA Kurland Forest samt personligt innehav 2 813 A-aktier Carl Olén.

Utdelning

Vid utdelning av vinstmedel delas vinsten, med fördelningen 20 % till stamaktierna och 80 % till A-aktierna, på all avkastning som överstiger ett tröskelvärde motsvarande en genomsnittlig årlig avkastning om 3 %. All avkastning som understiger investeringens tröskelvärde tillfaller A-aktieägarna i sin helhet.  Detta gäller de eventuella årliga utdelningarna såväl som den slutgiltiga utdelningen av vinstmedel i samband med Bolagets avvecklande. Vid beräkning av vinstdelning i samband med Bolagets avvecklande ska den löpande utdelningen, som historiskt delats ut, tas med i beräkningsunderlaget.

När fondens styrelse beslutar att verksamheten ska avvecklas kommer Bolaget att realisera sina investeringar som därmed omvandlas till likvida medel. De likvida tillgångarna utöver stamaktiernas aktiekapital kommer, efter avdrag för Exitkostnader, att fördelas mellan A-aktier och stamaktier i enlighet med principerna för avkastning. Se närmare under avsnittet ”Investeringspolicy” i aktuellt prospekt.