Aktierna

Skogsfond Baltikums A-aktie noterades på NGM Nordic AIF den 28 juni 2019. Bolaget stiftades 2018-12-03 och registrerades 2018-12-27. Det finns 100 000 stamaktier samt 180 346 A-aktier utgivna med ett registrerat aktiekapital om 137 369,54 EUR. Samtliga aktieslag har ett kvotvärde om 0,49 EUR per aktie. Det högsta tillåtna aktiekapitalet enligt Bolagets bolagsordning uppgår till 392 000 EUR.

Handelsinformation

Kortnamn: SKOG A
ISIN: SE0012453686

A-aktierna handlas i svenska kronor (SEK) på NGM Nordic AIF. Bolagets A-aktier är registrerade i Euroclear.

Skogsfond Baltikum A-aktie på NGM Nordic AIF

A-aktier har följande rättigheter:

  1. en röst per aktie vid bolagsstämma;
  2. primär företrädesrätt vid kontant- eller kvittningsemission av A-aktier; och
  3. subsidiär företrädesrätt vid kontant- eller kvittningsemission av aktier av andra slag än A-aktier.

Stamaktier har följande rättigheter:

  1. tio röster per aktie vid bolagsstämma;
  2. primär företrädesrätt vid kontant- eller kvittningsemission av stamaktier; samt
    subsidiär företrädesrätt vid annan kontant- eller kvittningsemission av andra aktier än stamaktier

Ägarstruktur per den 2022-12-02

Tio röststarkaste aktieägarna (86,6%) Antal stamaktier
(10 röster)
Antal A-aktier
(1 röst)
Andel av
a-aktierna
Totalt antal röster Andel av
röster 
*Forest Value AB 66 200                       450 0,2%          662 450 56,1%
**Nellbeck Invest AB 11 000                        500 0,3%          110 500 9,4%
AS SEB Banka 10 000                      50 0,0%          100 050 8,5%
Olsson & Hammarström Invest AB 10 000                      0 0,0%          100 000 8,5%
Livland Skog AB 0 45 329 25,1% 45 329 3,8%
Quick Enterprise Sweden AB 1 200              400 0,2%            12 400 1,1%
Hertigdömet Kurland Skog AB 0                    10 675 5,9%            10 675 0,9%
Futur Pension 0                 9 971 5,5%               9 971 0,8%
JRS Asset Management AB client 0                 5 575 3,1%               5 575 0,5%
Petter Tiger 500                    100 0,1%               5 100 0,4%
Övriga 1 100 107 296 59,5% 118 296 10,0%
Summa 100 000 180 346 100% 1 180 346 100%

*Kontrolleras av Carl Olén, vd, grundare och portföljförvaltare för Skogsfond Baltikum AB (publ)
**Kontrolleras av Johan Nellbeck, A-aktier avser privat innehav.

Utdelning

Vid utdelning av vinstmedel delas vinsten, med fördelningen 20 % till stamaktierna och 80 % till A-aktierna, på all avkastning som överstiger ett tröskelvärde motsvarande en genomsnittlig årlig avkastning om 3 %. All avkastning som understiger investeringens tröskelvärde tillfaller A-aktieägarna i sin helhet.  Detta gäller de eventuella årliga utdelningarna såväl som den slutgiltiga utdelningen av vinstmedel i samband med Bolagets avvecklande. Vid beräkning av vinstdelning i samband med Bolagets avvecklande ska den löpande utdelningen, som historiskt delats ut, tas med i beräkningsunderlaget.

När fondens styrelse beslutar att verksamheten ska avvecklas kommer Bolaget att realisera sina investeringar som därmed omvandlas till likvida medel. De likvida tillgångarna utöver stamaktiernas aktiekapital kommer, efter avdrag för Exitkostnader, att fördelas mellan A-aktier och stamaktier i enlighet med principerna för avkastning. Se närmare under avsnittet ”Investeringspolicy” i aktuellt prospekt.