Bolagsstyrning

Skogsfond Baltikums bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, NGM's regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning, gällande marknadsmissbruksregler samt övriga för bolaget relevanta lagar och regler.

Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Styrelsen har prövat frågan huruvida särskilda kommittéer avseende revision och ersättningsfrågor bör inrättas. Mot bakgrund av bolagets storlek och verksamhetens omfattning har styrelsen gjort bedömningen att dessa frågor är av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av styrelsen i sin helhet och att detta kan ske utan olägenhet. Svensk kod för bolagsstyrning är tillämplig på alla bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.