Skog som tillgångsslag

Skog som inslag i en investeringsportfölj kan minska risken och samtidigt förväntas bidra till en stabil och säker avkastning.

Investering som ger riskspridning

Traditionella investeringar är aktier i verksamhetsdrivande noterade bolag (volatila) och räntepapper som till exempel stadsskulsväxlar (låg avkastning). Alternativa tillgångsslag kan sprida riskerna och skapa en mer välkomponerad investeringsportfölj.

Skog är ett naturligt växande tillgångsslag som är relativt värdebeständigt och konjunkturoberoende. Skogsinvesteringar kan i många fall minska portföljrisken och samtidigt bidra till att öka den förväntade avkastningen över tid.

Stabil tillväxt och avkastning från skogen

Skog är ett naturligt tillgångsslag som växer organiskt med 2-10 % i volym per år och kan med sin värdebeständiga förmåga realt sett ge en säker och trygg avkastning oberoende av konjunktur.

1. Återbeskogning:

Målet med återbeskogning är att få igång  tillväxt med rätt trädslag. Plantering, sådd och naturlig föryngring används som föryngringsmetoder.

2. Skogsskötsel:

Aktivt skogsbruk med fokus på röjningar och gallringar är nödvändigt för att skapa förutsättningar för värdeskapande tillväxt. Rätt åtgärder ökar även skogens motståndskraft mot skadedjursangrepp och stormskador.

3. Avverkningar:

I normala fall får endast avverkningsmogen skog avverkas. Avverkningarna  och dess försäljningar av virke, massaved och energisortiment ger nettointäkter som skapar värde till skogsägaren. Priset på skogsråvaran skiftar beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden för den aktuella skogsråvaran. Beroende på skogsfastighetens närhet till hamn och industri påverkas nettointäkterna till skogsägaren då transportkostnaderna spelar in.