Fondfakta och avgiftsstruktur

Fondens namn Skogsfond Baltikum AB (publ)
Legal hemvist fondbolaget Sverige
Övervakande myndighet fondbolaget Finansinspektionen, Sverige
Förvaltare AIFP Baltic Asset Management AS (tillståndsgiven AIF-förvaltare)
Legal hemvist förvaltaren Lettland
Övervakande myndighet förvaltaren Financial and Capital Markets Commission, Lettland
Fondens löptid 8 år (med möjlighet till tidigare realisering av tillgångar)
Möjlig förlängning Maximalt 2 år
Minsta investering  10 A-aktier via nyemission eller 1 A-aktie via handelsplatsen
Målvolym 500 000 000  SEK
Investerartyp Professionella och icke-professionella
Målavkastning 7 - 9 % genomsnittlig årlig nettoavkastning efter alla kostnader och avgifter
Belåning Maximalt 30% belåningsgrad
Notering NGM Nordic AIF (reglerad marknad) med möjlighet att köpa A-aktier genom ISK och kapitalförsäkring
Ägarregister Euroclear Sweden
Förvaringsinstitut Intertrust Depository Sweden AB
Revisor Baker Tilly Stint AB
Förvaltningsavgift
(årlig)
0,65 % per år på förvaltat kapital
Investeringsavgift
(en gång)
2,4 % på tecknat och investerat belopp, inkluderar tredjepartsprovision
Prestationsbaserad avgift
(vid utskiftning av övervinst)
20% på utskiftad övervinst ovanför årligt tröskelvärde 3 %. Ackumulerat tröskelvärde i exemplet åtta år är 24 % (8 år x 3 %). Utskiftad vinst under tröskelvärdet tillfaller till 100 % A-aktieägarna. Utskiftad vinst ovanför tröskelvärdet tillfaller till 80 % A-aktieägarna och resterande del, alltså 20 % på utskiftad övervinst ovan tröskelvärdet, är prestationsbaserad avgift.
Courtage 0%