Fondfakta och avgiftsstruktur

Fondens namn Skogsfond Baltikum AB (publ)
Legal hemvist fondbolaget Sverige
Övervakande myndighet fondbolaget Finansinspektionen, Sverige
Förvaltare AIFM Capital AB
Legal hemvist förvaltaren Sverige
Övervakande myndighet förvaltaren Finansinspektionen, Sverige
Fondens löptid 8 år (med möjlighet till tidigare realisering av tillgångar)
Möjlig förlängning Maximalt 2 år
Investerartyp Professionella och icke-professionella
Målavkastning 7 - 9 % genomsnittlig årlig nettoavkastning efter alla kostnader och avgifter
Belåning Maximalt 30% belåningsgrad
Notering NGM Nordic AIF (reglerad marknad) med möjlighet att köpa A-aktier genom ISK och kapitalförsäkring
Ägarregister Euroclear Sweden
Förvaringsinstitut Intertrust Depository Sweden AB
Revisor Baker Tilly Stint AB
Förvaltningsavgift
(årlig)
0,65 % per år på förvaltat kapital
Prestationsbaserad avgift
(vid utskiftning av övervinst)
20% på utskiftad övervinst ovanför årligt tröskelvärde 3 %. Ackumulerat tröskelvärde i exemplet åtta år är 24 % (8 år x 3 %). Utskiftad vinst under tröskelvärdet tillfaller till 100 % A-aktieägarna. Utskiftad vinst ovanför tröskelvärdet tillfaller till 80 % A-aktieägarna och resterande del, alltså 20 % på utskiftad övervinst ovan tröskelvärdet, är prestationsbaserad avgift.
Courtage 0%