Högavkastande skog i Baltikum

I Lettland och Litauen kan upp till fem gånger så mycket skogsmark förvärvas för samma investeringsbelopp jämfört med södra Sverige samtidigt som skogstillväxten är mycket god och riskerna lägre.

Riskhänsyn vid val av region för skogsinvestering

 • EU-lagstiftningen begränsar konfiskatoriska och andra regulatoriska risker.
 • En av världens skogsindustriellt mest utvecklade regioner är Östersjöområdet.
 • Sverige har högre prisfallrisk samt större risk för stormskador (Atlantvindar).
 • Risken för barkborrar är lägre i Baltikum med mer blandskog och småskaliga skogsskiften
  än i Sverige och Finland.
 • Estland, Lettland och Litauen är medlemmar i NATO och EU samt Euro-anslutna.
 • Systematisk risk för brand är ungefär samma i de olika regionerna.
 • Specifik riskeliminering för eventuell brand minskas med geografisk spridning vilket
  alltid blir fallet i Baltikum med betydligt mindre enskilda skogsfastigheter

Källor: Priser och Nettointäkter: LRF konsult, Skogssällskapet & intern data   // Tillväxt: SLU, Skogssällskapet & intern data

Tillväxt och trädslagsfördelningens påverkan på avkastningen

 • I Lettland och Litauen kan upp till fem gånger så mycket skogsmark förvärvas för samma investeringsbelopp jämfört med södra Sverige samtidigt som skogstillväxten är mycket god => upp till fem gånger mer långsiktig tillväxt för pengarna (se bild)
 • Baltisk skog uppvisar upp till dubbel lönsamhetskvot (se bild).
 • Andelen värdefulla trädslag, såsom gran och tall, skiljer sig åt mellan regionerna varför det är relevant att förstå genomsnittliga avverkningsnetton för respektive region i relation till förvärvspriser per stående kubik skog (lönsamhetskvot).

Med systematisk röjning och plantering är det möjligt att styra tillväxten till mer värdefulla trädslag, vilket kommer kunna öka framtida avverkningsnetton i Baltikum.