Bolagsordning

Bolagsordningen för Skogsfond Baltikum är en av grunderna för vår bolagsstyrning. Förändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman.

Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735. Antagen vid årsstämma 2020-06-17.

§ 1. Firma
Bolagets firma är Skogsfond Baltikum AB (publ).

§ 2. Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta skogsfastigheter och marktillgångar i de baltiska staterna och/eller markägande bolag i de baltiska staterna samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 98 000 EUR och högst 392 000 EUR.

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 200 000 och högst 800 000.

§ 6. Aktieslag
Aktierna kan utges i två serier, stamaktier och aktier serie A.

Stamaktie medför 10 röster per aktie och aktie serie A medför 1 röst per aktie.

Stamaktier och aktier serie A kan i vardera serien ges ut till högst det antal som motsvarar 100 % av
aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontant- och kvittningsemission, ska innehavare av aktier av viss serie äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker i subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, sker fördelning genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
Stamaktier och aktier serie A ska inte äga lika rätt till bolagets resultat.

§ 7. Preferens vid likvidation
Vid bolagets likvidation ska stamaktierna vara efterställda aktierna serie A på så sätt att aktier av serie A först tillskiftats ett belopp motsvarande genomsnittlig teckningskurs för betalda aktier, justerat för eventuell sammanläggning, split, fondemission eller andra förändringar i aktiernas kvotvärde.
Aktier av serie A tillskiftas hela det belopp motsvarande ett årligt belopp, inberäknat alla tidigare utbetalda utdelningar som tillfallit aktier av serie A, motsvarande en genomsnittlig årlig avkastning om 3 % under den period som förflutit från bolagets bildande till beslut om likvidation fattats. Därefter ska bolagets återstående tillgångar fördelas proportionerligt med fördelning 20 % på stamaktierna och 80 % på aktier av serie A.

§ 8. Inlösen av aktier
Aktierna serie A omfattas av inlösensförbehåll i enlighet med bestämmelserna i § 10. För det fall utskiftning av bolagets tillgångar sker genom inlösen ska principerna i punkt 7 ovan analogivis äga tillämpning.

§ 9. Preferens vid utdelning
1. Utdelning ska bara ske i den mån bolagets resultat och tillgängliga likvida medel medger sådan utdelning och att sådan utdelning inte kan anses strida mot aktieägarnas intresse. För det fallbolagets resultat och likvida medel inte räcker till ska den ovan angivna räntesatsen justeras till sådan nivå att utdelning medges.

2. Aktier av serie A har, i de fall beslut fattas om utdelning, rätt till hela den beslutade utdelningen upp till ett belopp motsvarande en genomsnittlig årlig avkastning om 3 % under det föregående räkenskapsåret multiplicerat med genomsnittlig teckningskurs, justerat för eventuell sammanläggning, split, fondemission eller andra förändringar i aktiernas kvotvärde, för alla betalda aktier av serie A.

3. Efter utdelning i enlighet med punkt 1, och i förekommande fall punkt 2, ovan jämte eventuellt
ackumulerade belopp som inte tidigare kunnat delas ut, ska det (eventuella) återstående belopp som
styrelsen föreslagit för utdelning fördelas med 20 % på stamaktierna och 80 % på aktierna serie A.

§ 10. Inlösenförbehåll
Bolagets aktiekapital kan minskas genom inlösen av aktier serie A i enlighet med aktiebolagslagens 20 kap. 31 §. Inlösenbeloppet ska motsvara aktiernas teckningskurs, justerat för eventuell sammanläggning, split, fondemission eller andra förändringar i aktiernas kvotvärde.

§ 11. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12. Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 13. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad for mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

§ 14. Årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän när sådan måste utses;
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
9. val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 0101 -1231.

§ 16. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 17. Redovisningsvaluta
Bolaget skall ha Euro som redovisningsvaluta