Aktuell nyemission

Skogsfond Baltikum genomför en första nyemission med teckningstid mellan den 15 maj och 7 juni 2019 i syfte att ge Bolaget en lämplig kapitalbas för att finansiera dess investeringar i skogs- och marktillgångar i Baltikum enligt Bolagets investeringsstrategi. Emissionen är den första och omfattar ca. 50 MSEK. Efter genomförd emission är avsikten att A-aktier kommer att upptas till NGM Nordic AIF som utgör en reglerad marknad.

Teckningsförbindelser uppgående till 6,2 MSEK, motsvarande 12,4 procent av emissionens totala belopp har erhållits från stamaktieägare och ett antal investerare.

Skogsfond Baltikum avser att inom en tvåårsperiod uppnå en målvoylm för Fonden om ca. 500 MSEK genom denna och kommande nyemissioner. Tillfört kapital kommer, tillsammans med lånefinansiering om högst 30 %, att utgöra en bas för uppbyggnaden av en fastighetsportfölj bestående av skogs- och marktillgångar i Baltikum.

I och med Skogsfond Baltikums kostnadsstruktur med en hög andel rörliga kostnader kommer den potentiella avkastningen för varje enskild investerare inte påverkas i någon nämnvärd omfattning beroende på emissionens utfall. Styrelsens bedömning är att Bolagets investeringsstrategi kan fullföljas och avkastningsmålen uppnås vid en begränsad förvaltad volym.

Prospekt:

För fullständiga villkor och beskrivning av nyemissionen hänvisas till det av Skogsfond Baltikum upprättade prospektet som godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospekt kan hämtas här  

Teckning:

Teckning med Bank-ID: www.aktieinvest.se/skogsfondbaltikum2019

Teckning för depåkunder hos Nordnet: www.nordnet.se

Teckning med anmälningssedel: Ladda ned anmälningssedel

För teckning via ISK eller kapitalförsäkring eller via annan depå hänvisas till respektive förvaltare eller bank för närmare instruktioner om hur teckning ska göras.

Erbjudandet i korthet:

Värdepapper: A-aktier
ISIN: SE0012453686
Emissionsvolym: 50 MSEK
Teckningskurs: 1.000 SEK per A-aktie
Minsta teckningsbelopp: 10.000 SEK
Teckningstid: 15 maj – 7 juni 2019
Företrädesrätt: Ingen företrädesrätt
Marknadsplats: NGM Nordic AIF
Beräknad första handelsdag: 26 juni 2019
Fondens livslängd: 8 år med möjlighet till förlängning med högst två år
Målavkastning: 7-9 % per år i genomsnitt efter avgifter och kostnader