Nyemission maj - juni 2019

Skogsfond Baltikum AB (publ) tillförs 17,8 MSEK efter nyemission

Genom den nyligen avslutade nyemissionen tillförs Skogsfond Baltikum AB (publ) 17,8 MSEK. Totalt tecknades 17.841 A-aktier och alla tecknare kommer att erhålla full tilldelning. Avräkningsnota med betalningsinstruktioner kommer inom kort att tillsändas de som tecknat alternativt meddelas betalningsinstruktioner genom respektive förvaltare.

Bolagets aktier är denominerade i euro och genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 8.742,09 EUR till 57.742,09 EUR. Totalt kommer antalet aktier efter registrering av emissionen att uppgå till 117.841st varav 17.841 st A-aktier med en röst vardera och 100.000st stamaktier med 10 röster vardera. Nyutgivna A-aktier motsvarar 15,1 % av aktiekapitalet och 1,8 % av rösterna i Bolaget efter nyemissionen.

Läs pressmeddelandet här

Teckningsförbindelser uppgående till 6,2 MSEK, motsvarande 12,4 procent av emissionens totala belopp har erhållits från stamaktieägare och ett antal investerare.

Skogsfond Baltikum avser att inom en tvåårsperiod uppnå en målvoylm för Fonden om ca. 500 MSEK genom denna och kommande nyemissioner. Tillfört kapital kommer, tillsammans med lånefinansiering om högst 30 %, att utgöra en bas för uppbyggnaden av en fastighetsportfölj bestående av skogs- och marktillgångar i Baltikum.

I och med Skogsfond Baltikums kostnadsstruktur med en hög andel rörliga kostnader kommer den potentiella avkastningen för varje enskild investerare inte påverkas i någon nämnvärd omfattning beroende på emissionens utfall. Styrelsens bedömning är att Bolagets investeringsstrategi kan fullföljas och avkastningsmålen uppnås vid en begränsad förvaltad volym.

Prospekt:

För fullständiga villkor och beskrivning av nyemissionen hänvisas till det av Skogsfond Baltikum upprättade prospektet som godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospekt kan hämtas här  

Teckning:

Teckning med Bank-ID: www.aktieinvest.se/skogsfondbaltikum2019

Teckning för depåkunder hos Nordnet: www.nordnet.se

Teckning med anmälningssedel: Ladda ned anmälningssedel

För teckning via ISK eller kapitalförsäkring eller via annan depå hänvisas till respektive förvaltare eller bank för närmare instruktioner om hur teckning ska göras.

Erbjudandet i korthet:

Värdepapper: A-aktier
ISIN: SE0012453686
Emissionsvolym: 50 MSEK
Teckningskurs: 1.000 SEK per A-aktie
Minsta teckningsbelopp: 10.000 SEK
Teckningstid: 15 maj – 7 juni 2019
Företrädesrätt: Ingen företrädesrätt
Marknadsplats: NGM Nordic AIF
Beräknad första handelsdag: 26 juni 2019
Fondens livslängd: 8 år med möjlighet till förlängning med högst två år
Målavkastning: 7-9 % per år i genomsnitt efter avgifter och kostnader