Investera i Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Bolagets målsättning är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig nettoavkastning om 7-9 % på investerat kapital efter alla kostnader och avgifter. Fondens investeringshorisont är åtta år och riktar sig till både professionella såväl som icke-professionella investerare.

Skogsinvestering för minskad portföljrisk och trygg avkastning

 • Skog är en alternativ investering med låg korrelation till andra tillgångsslag.
 • Välskött skog växer oberoende konjunkturläge med ungefär 3-6% i volym per år.
 • Beräkningar på förväntad risk och avkastning visar att många investeringsportföljers riskjusterade avkastning förbättras när tillgångsslaget skog ingår.
 • Välskött skog producerar användbara sortiment av skogsråvara.

Globala megatrender och ökat behov av förnybar skogsråvara

Befolkningsökning, urbanisering och ökad levnadsstandard ger ökad konsumtion.

 • Klimatförändringar ger drivkraft till utfasning av fossila alternativ.
 • Omställning till förnybart kommer öka globalt behov av skogsråvara.
 • Växande skog binder via fotosyntes koldioxid och kan om det ersätter fossila alternativ bli en nyckel till hållbar utveckling.

Baltisk skog ger mest avkastningsvärde för pengarna

 • En av världens skogsindustriellt mest utvecklade regioner är Östersjöområdet.
 • Risk för stormskador, skadedjur och brandskador är lägre i Baltikum än i Sverige.
 • Givet dagens priser uppvisar Baltikum upp till dubbel lönsamhet från avverkningar och upp till fem gånger så mycket skogsmark och skogstillväxt per investering jämfört med Sverige.

Fastighetsköp med erfaret förvärvsteam

 • Prisvärda skogsfastigheter köps enligt noga utvalda förvärvskriterier och principer.
 • Portfölj av många skogsfastigheter skapas, utvecklas och konsolideras.
 • Förvärvsteam med historiska förvärv av över 56 000 hektar baltisk skogsmark.
 • Förvärvsteam med stark marknadsnärvaro som säkerställer erbjudanden av förvärvsobjekt.

Värdeskapande och kostnadseffektiv förvaltning

 • Erfarenhetsbaserat och pragmatiskt förhållningssätt till skogliga beslut.
 • Metodiskt valda avverkningsmogna och lönsamma avverkningar.
 • Kostnadsmedveten förvaltning med fokus på maximerad totalavkastning.
 • Erfarna och kunniga skogsförvaltare som anlitar beprövade skogsentreprenörer.
 • Ledning med framgångsrik historik på bolagsutveckling och portföljförsäljningar.

Fem faktorer som förväntas ge god nettoavkastning till investeraren

Genomsnittlig årsavkastning på 7-9 % netto kan uppnås genom:

 1. Skogen växer och bygger ökad nettovolym efter avräkning för avverkningar.
 2. Avverkningar med högre avverkningsnetto per m³fub än förvärvspriset per m³sk.
 3. Förvärv av prisvärda skogsfastigheter skapar ett stort konsoliderat innehav av skogsmark som förbereds till försäljning med ett så kallat portföljpremium.
 4. Hävarmseffekt på värdetillväxten genom belåning på upp till 30%.
 5. Kostnadskontroll, rörliga kostnader och låga avgifter bidrar till god nettoavkastning.

En betydande del av Fondens avkastning realiseras först när all skog säljs och Fonden avvecklas vid löptidens slut ungefär år 2026. Bolaget kan likvideras tidigare om bra bud erhålls.