Nyheter och pressmeddelanden

Beslut om nyemission för fortsatta förvärv och expansion

Skogsfond Baltikum AB (publ) genomför en nyemission i syfte att med ytterligare kapital fortsätta investera i skogs- och marktillgångar i Baltikum i enlighet med investeringsplanen.

Målsättningen är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig avkastning om 7-9 % på investerat kapital efter kostnader och avgifter. Strategin är att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Skogsfond Baltikum är sedan Q3 2019 inne i förvärvsfas med fokus på att förvärva prisvärd skog med god tillväxtpotential.

- Intaget kapital från investerare andra halvåret 2019 på cirka 111 MSEK är nu investerat i skog i Lettland. Befintligt innehav är cirka 5300 hektar skogsmark och vi förvärvar just nu ett stort antal skogsfastigheter med hjälp av kreditfaciliteter från SEB i Riga. Då vi ser ett stort inflöde av skogsfastigheter till attraktiv värdering i både Lettland och Litauen vill vi ta tillvara på dessa affärsmöjligheter och därför genomför vi nu denna nyemission, säger Carl Olén, vd Skogsfond Baltikum.

Skogsfond Baltikum har som mål att inom en tvåårsperiod uppnå en förvaltad volym om cirka 50 MEUR där den nu beslutade nyemissionen är ett led i att uppnå målvolymen. Tillfört kapital kommer, tillsammans med lånefinansiering om högst 30 %, att utgöra en bas för uppbyggnaden av en fastighetsportfölj bestående av skogs- och marktillgångar i Baltikum.

Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 107 MSEK. Teckningsåtagare har förtidstecknat aktier motsvarande 26 MSEK. Emissionen avser A-aktier och beslutet fattades på basis av ett bemyndigande erhållet av en extra bolagsstämma den 22 februari 2019. Emissionen sker utan företräde och A-aktier tecknas till en kurs om 1 070 SEK per A-aktie där minsta teckningspost uppgår till 21 400 SEK. Teckningstiden löper från och med den 18 maj till och med den 5 juni 2020. Emissionsprospekt beräknas kunna offentliggöras senast den 15 maj 2020.

Om Erbjudandet fulltecknas tillförs Bolaget 107 MSEK före emissionskostnader om cirka 1 MSEK och investeringsavgift om 2,4 %. Bolagets aktier är denominerade i euro och genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 49 000 EUR och högst 100 000 A-aktier att utges. Aktiekapitalet kommer efter nyemissionen uppgå till högst 150 810,24 EUR och antalet A-aktier till högst 207 776 st. Utöver A-aktier finns 100 000 stamaktier utgivna. Aktiernas kvotvärde är 0,49 EUR. Bolagets A-aktier är upptagna till handel på NGM Nordic AIF Sweden och aktiernas handelsvaluta är SEK.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, VD, +46 70334 51 02
Fredrik Zetterström, Ordförande, +46 735 44 97 30
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 14 maj 2020.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogsfastigheter i Baltikum där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är leverera årlig nettoavkastning på 7-9 % genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Placeringshorisonten är åtta år.

Filer för nedladdning

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.