Nyheter och pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2019

NAV per A-aktie uppgick till 98,72 EUR (cirka 1034 SEK)
Resultat efter skatt uppgick till 456,7 TEUR
Resultat hänförligt till A-aktier uppgick till 394,7 TEUR
Fastighetsinnehaven uppgick till 711 hektar
Fastighetstillgångarnas värde uppgick till 1,87 MEUR
Nyemission tillför 8,21 MEUR under december 2019
Nettokassan uppgick till 7,52 MEUR
Efter perioden har fastighetsinnehaven ökat till 1950 hektar

Verksamheten under 2019

Under det första halvåret 2019 bestod verksamheten huvudsakligen av att söka de tillstånd som behövs av övervakande myndigheter i både Sverige och Lettland i linje med respektive lands lagstiftning kring alternativa investeringsfonder (AIF). I samband med detta utsågs AIFP Baltic Asset Management AS i Lettland till extern förvaltare av Skogsfond Baltikum AB som utgör en alternativ investeringsfond enligt AIF-regelverket. Samtidigt ansökte Skogsfond Baltikum om notering på NGM Nordic AIF, dels i syfte att uppfylla kraven enligt AIF-regelverket dels i syfte att kunna erbjuda investerare en möjlighet att avyttra sina andelar tidigare än den planerade livslängden för fonden.

Under det andra kvartalet genomfördes en första nyemission inför planerad notering av A-aktien på NGM Nordic AIF. Nyemissionen avslutades i juni och tillförde cirka 1,67 MEUR (cirka 17,8 MSEK). Notering skedde därefter den 28 juni.

Under det tredje kvartalet bildades ett helägt dotterbolag bildades i Lettland varigenom alla fastighetsförvärv sker och under det fjärde kvartalet påbörjades fastighetsförvärven.

Under det fjärde kvartalet annonserades ytterligare en nyemission som kom att avslutas i december 2019 och som tillförde cirka 8,21 MEUR (cirka 87,2 MSEK).

Fastighetsförvärv pågick kontinuerligt under det andra halvåret och vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick fastighetsinnehaven till 711 hektar varav 610 hektar var skogsmark med en uppskattad virkesvolym om 57 000 kubikmeter. Det sammanlagda förvärvspriset uppgick till cirka 1258,8 TEUR och det beräknade verkliga värdet enligt IFRS till cirka 1872,6 TEUR.

Kostnader och resultat

Förvaltningsavgift beräknas endast utifrån tillgångar i form av skogs- och marktillgångar. Ingen förvaltningsavgift utgår således på kontanta medel. Under det andra och tredje kvartalet betalades ingen förvaltningsavgift. Under det fjärde kvartalet betalades förvaltningsavgift om 3,2 TEUR.

I övrigt har resultatet belastats med kostnader i samband med etableringen av verksamheten, tillståndsansökningar m.m. Vidare har kostnader i samband med etablering av det helägda dotterbolaget och lokalt anställd administrativ personal belastat resultatet. Kostnader direkt hänförliga till nyemissioner belastar inte resultatet utan det egna kapitalet. Även investeringsavgiften belastar det egna kapitalet.

Resultat efter skatt för 2019 uppgick till 456,7 TEUR och resultat hänförligt till A-aktier uppgick till 394,3 TEUR (Se vidare nedan under not 1). Resultatet påverkades främst av värdeförändring av verkligt värde på skog vilket är skillnaden mellan det bokförda anskaffningsvärdet och det beräknade verkliga värdet enligt IFRS. Värdeförändringen för 2019 påverkade resultatet positivt med 613,1 TEUR.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Under inledningen av 2020 har den under december avslutade nyemissionen registrerats i sin helhet och fastighetsförvärven har fortsatt. Vid tiden för denna bokslutskommuniké uppgår fastighetsinnehaven till sammanlagt cirka 1950 hektar skog och mark med ett uppskattat virkesförråd om 169 000 kubikmeter. Totalt har cirka 4,1 MEUR investerats i bolagets fastighetsportfölj.

I februari 2020 beslutades att genomföra en riktad nyemission av A-aktier till en begränsad krets investerare som av olika anledningar inte hade möjlighet att delta i den under december avslutade nyemissionen. Den riktade nyemissionen om totalt 0,60 MEUR (cirka 6,3 MSEK) sker på samma villkor som i den tidigare genomförda emissionen. Vid tiden för denna bokslutskommuniké hade den riktade emissionen inte registrerats.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Zetterström, Ordförande
+46 735 44 97 30

Carl Olén, VD
+46 70 334 51 02

info@skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 15:50 den 28 februari 2020.

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond(AIF) med fokus på investeringar i skogstillgångar i Baltikum. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare.

2020-03-17
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum har sedan 2020-02-14 förvärvat och skrivit avtalat om förvärv för ett stort antal skogsfastigheter i Lettland på sammanlagt cirka 3350 hektar.

2020-02-28
Regulatorisk

NAV per A-aktie uppgick till 98,72 EUR (cirka 1034 SEK)
Resultat efter skatt uppgick till 456,7 TEUR
Resultat hänförligt till A-aktier uppgick till 394,7 TEUR
Fastighetsinnehaven uppgick till 711 hektar
Fastighetstillgångarnas värde uppgick till 1,87 MEUR
Nyemission tillför 8,21 MEUR under december 2019
Nettokassan uppgick till 7,52 MEUR
Efter perioden har fastighetsinnehaven ökat till 1950 hektar

2020-02-17
Regulatorisk

Den under december 2019 genomförda nyemissionen om cirka 87,2 MSEK har registrerats i sin helhet. Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har därför beslutat att genomföra den riktade nyemissionen om cirka 6,3 MSEK som meddelades 2019-12-23.

2020-02-14
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum har sedan 2019-10-31 skrivit på avtal och förvärvat 60 skogsfastigheter på sammanlagt cirka 1280 hektar i Lettland.

2019-12-23
Regulatorisk

Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission av A-aktier om högst cirka 6,2 MSEK till en begränsad krets externa investerare. Teckningskurs är 1.040 SEK per aktie. Emissionen sker på samma villkor som i den nyligen avslutade nyemissionen som tillförde cirka 87,2 MSEK och är villkorad av att registrering av aktiekapitalsökningen hos Bolagsverket av hela eller minst hälften av föregående nyemission har skett. Emissionen genomförs för att tillgodose önskemål från ett antal investerare som av olika anledningar inte hade möjlighet att delta i den föregående nyemissionen.

2019-12-16
Regulatorisk
2019-11-22
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se.

2019-11-22
Regulatorisk

I samband med upprättandet av emissionsprospekt i samband med förestående nyemission har Skogsfond Baltikum beräknat eget kapital och skuldsättning per 2019-09-30, vilket inte offentliggjorts tidigare.

2019-11-20
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en nybildad svensk alternativ investeringsfond (AIF) med fokus på investeringar i skogs- och marktillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Bolagets målsättning är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig nettoavkastning om 7-9 % på investerat kapital efter alla kostnader och avgifter. Fondens investeringshorisont är åtta år och riktar sig till både professionella såväl som icke-professionella investerare.

1
2