Nyheter och pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2020

ÖVERSIKT januari - december 2020

- Markinnehavet uppgick till 7 087 hektar (711)

- Uppskattad virkesvolym var 646 000 kubikmeter stående skog (57 000)

- Bokfört värde för mark- och skogstillgångar var 17 960 TEUR (1 872)

- Värdeförändring skog under året var +1 469 TEUR (+613)

- Resultat efter skatt uppgick till 922 TEUR (466)

- Resultat hänförligt till A-aktierna uppgick till 823 TEUR (395)

- Resultat per A-aktie uppgick till 6,58 EUR (41,46)

- NAV per A-aktie var 102,8 EUR (98,72) motsvarande 1 033 SEK (1034)

- Nyemissioner tillförde 4 498 TEUR (10 049)

- Lån upptogs i bank successivt under året 4 277 TEUR (0)

- Belåningsgraden var 24 % (0)

- Kassan uppgick till 1 607 TEUR (7 518)

Bokslutskommuniké 2020 i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida:

https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0)70 3345 102
info@skogsfondbaltikum.se

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021.

Om bolaget

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogsfastigheter i Lettland och Litauen där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är leverera årlig nettoavkastning på 7-9 % genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Placeringshorisonten är åtta år och bolagets aktie, SKOG A, är noterad på Nordic Growth Market.

www.skogsfondbaltikum.se

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.