Nyheter och pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

Bokslutskommuniké 2021

ÖVERSIKT januari - december 2021

- Markinnehavet uppgick till 7 763 hektar (7 087)

- Uppskattad virkesvolym var 717 000 kubikmeter stående skog (646 000)

- Eget kapital per A-aktie, NAV, var 108,7 EUR (102,8) motsvarande 1 113 SEK (1 033)

- Bokfört värde för mark- och skogstillgångar var 22 024 TEUR (17 960)

- Värdeförändring skog under året var +1 835 TEUR (+1 469)

- Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 046 TEUR (923)

- Resultat hänförligt till A-aktierna uppgick till 926 TEUR (823)

- Resultat per A-aktie uppgick till 6,34 EUR (6,58)

- Nyemissioner tillförde under året 0 TEUR (4 498)

- Lån upptagna i bank 7 318 TEUR (4 277)

- Belåningsgraden var 31 % (24)

- Kassan uppgick till 1 600 TEUR (1 608)

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

Viktiga händelser under 2021

- Ny extern AIF-förvaltare, AIFM Capital AB, anlitades från och med maj 2021.

- Skogsförvaltningen i Lettland regionindelades i samarbete med SUSAB och Foran Baltic.

- Röjning av 103 hektar ungskog genomfördes i Lettland.

- Förstudie initierades för Skogsfond Baltikum beskogningsprogram.

- Första banklånet upptogs i SEB Litauen och ytterligare banklån upptogs i SEB Lettland.

- 676 hektar skogsmark förvärvades.

- 5 500 kubikmeter avverkades till ett sammanlagt avverkningsnetto om 167 TEUR.

- Prospekt godkändes av FI och nyemission förbereddes.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Genomförde nyemission, cirka 24 MSEK tillfördes före emissionskostnader.

- Fortsatta diskussioner med institutionella investerare.

- Förvärvsbeslut 209 hektar i Litauen.

- Två nya strategiska samarbeten avseende skogsförvärv i Lettland.

- Ökad politisk oro i delar av östra Europa.

Vd-ord

Under år 2021 har en viktig del av förbättringsarbetet bestått av att utveckla förvaltningen i syfte att kvalitetssäkra fortsatt expansion. Skogsfond Baltikum utsåg under året en ny och svensk AIF-förvaltare för förvaltningsbeslut, riskhantering och regelefterlevnad. Skogsförvaltningen har också professionaliserats genom ett inlett samarbete med SUSAB och Foran Baltic kring skogsförvaltningen i Lettland, som numera är tydligt regionindelad. Snart genomförs ännu mer röjningar, storskaliga beskogningar, mer gallringar och slutavverkningar samt uppdateringar av våra skogsbruksplaner. Allt för att öka tillväxten och maximera värdeutvecklingen. Det under året utvecklade samarbetet med AIFM Capital och våra nya samarbetspartners i Lettland innebär en stärkt position för långsiktig tillväxt och värdeskapande.

I höstas initierades ett planteringsprogram med analys av befintlig mark och försök att hitta finansieringsformer för plantering och beskogning av stora delar av våra idag obrukade marker. Målet är att i befintligt innehav öka virkesproduktionen och därmed koldioxidupptaget med 15 procent. Omvandling av ej produktiv mark till högproduktiv skogsmark kommer skapa både klimatnytta och aktieägarvärde.

Under året har 676 nya hektar förvärvats och markinnehavet om 7 763 hektar innehåller numera mer än 0,7 miljoner kubikmeter stående skog med mycket god tillväxtpotential. Under år 2021 har marknadsvärdet på skog i Baltikum ökat. Den genomsnittliga värderingen i balansräkningen för Skogsfond Baltikums skogstillgångar uppgick till 2 837 EUR per hektar den 31 december 2021, en ökning med mer än 10 procent jämfört med föregående år. Årets avverkningar på 5 500 kubikmeter motsvarar cirka en sjättedel av den årliga tillväxten. Därmed kan en väsentlig andel av den rapporterade värdeuppgången förklaras av att vi åtnjuter ökad nettovolym i våra skogar. Jag är stolt över innehavet och vår ökande produktionskapacitet av förnybar skogsråvara.

Aktuella prioriteringar för början av året är att förvärva noga utvald skog med nyss tillfört kapital, fortsätta att föra diskussioner med institutionella investerare och öka aktiviteten i skogsförvaltningen. Ser med tillförsikt fram emot att i den uppgraderade förvaltningsstrukturen öka tillväxten och värdeutvecklingen i våra innehav.

Carl Olén
Verkställande direktör

Bokslutskommuniké 2021 i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida:
https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0)70 3345 102
info@skogsfondbaltikum.se

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022.

Om bolaget
Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogsfastigheter i Lettland och Litauen där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är leverera årlig nettoavkastning på 7-9 % genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Placeringshorisonten är åtta år och bolagets aktie, SKOG A, är sedan juni 2019 noterad på NGM Nordic AIF Sweden.

www.skogsfondbaltikum.se

2020-11-13
Regulatorisk

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december, klockan 13:00 i G&W Kapitalförvaltning AB:s lokaler på Kungsgatan 3 i Stockholm.

2020-10-28
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum har beräknat substansvärdet på basis av de förvärv som slutförts och registrerats i landboken per 2020-09-30. Beräknat substansvärde per aktie var 104,7 EUR vilket motsvarar 1107 SEK per aktie med omräkningskursen 10,57 SEK/EUR.

2020-10-09
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum förvärvade 1120 hektar skogsmark under tredje kvartalet 2020. Totalt markinnehav vid utgången av tredje kvartalet var 6420 ha fördelat på 6220 hektar i Lettland och 200 hektar i Litauen. Andelen produktiv skogsmark var 74 % i Lettland och 96 % i Litauen. Uppskattat totalt virkesförråd var cirka 0,6 miljoner kubikmeter stående skog.

2020-09-11
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum styrelseledamot Fredrik Zetterström lämnar styrelsen på egen begäran.

2020-08-27
Regulatorisk
2020-06-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm onsdagen den 17 juni 2020. Samtliga beslut fattades enhälligt.

2020-06-09
Regulatorisk

Genom den nyligen avslutade nyemissionen tillförs Skogsfond Baltikum AB (publ) cirka 40,9 MSEK före emissionskostnader och investeringsavgift. Totalt tecknades 38 184 A-aktier av 214 tecknare och alla kommer att erhålla full tilldelning.

2020-05-20
Regulatorisk

Styrelsen i Skogsfond Baltikum föreslår, enligt separat kallelse till bolagets årsstämma 17 juni, att välja in Daniel Palm till ny styrelseordförande samt Per-Olof Wedin och Johan Nellbeck till nya styrelseledamöter. Samtliga tre är sedan tidigare medlemmar i Skogsfond Baltikums Advisory Board och erfarna företagsledare. Vidare föreslås att nuvarande styrelseledamöterna Carl Olén (vd moderbolaget) och Valerijs Ginko (förvärvsansvarig Lettland) inte längre ska ingå i styrelsen till förmån för sina operativa uppdrag inom koncernen.

2020-05-20
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) har upprättat ett Tilläggsprospekt till det Prospekt avseende teckning av A-aktier utan företrädesrätt i Bolaget som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 maj 2020 (FI Dnr 20-5979) och som offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

2020-05-20
Regulatorisk

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagenden 17 juni, klockan 10:00 i G&W Kapitalförvaltning AB:s lokaler på Kungsgatan 3 i Stockholm.

2020-05-15
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med en förestående nyemission utan företräde av A-aktier. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se/nyemission.

2020-05-14
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) genomför en nyemission i syfte att med ytterligare kapital fortsätta investera i skogs- och marktillgångar i Baltikum i enlighet med investeringsplanen.

2020-05-08
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) har sedan september 2019 förvärvat 5300 hektar skog i Lettland och verksamheten expanderar nu till Litauen. Syftet är att tillvarata affärsmöjligheter i större delar av Baltikum och öka potentiell totalavkastning för investerarna. Skogsfond Baltikum har nu tre aktiva förvärvsteam; Norra Lettland, Södra Lettland och Litauen.

2020-04-30
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

2020-04-14
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum har beräknat substansvärde (NAV, Net Asset Value) på basis av de förvärv som slutförts och registrerats i landboken per 2020-03-31. Beräknat NAV per aktie är 105,4 EUR vilket motsvarar 1150 SEK per aktie med antagen omräkningskurs om 10,91 SEK/EUR.

2020-04-03
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum inleder samarbete med SEB i Lettland kring återfinansiering av ägd skog i syfte att utöka skogsinnehavet i enlighet med investeringsplanen.

2020-03-17
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum har sedan 2020-02-14 förvärvat och skrivit avtalat om förvärv för ett stort antal skogsfastigheter i Lettland på sammanlagt cirka 3350 hektar.

2020-02-28
Regulatorisk

NAV per A-aktie uppgick till 98,72 EUR (cirka 1034 SEK)
Resultat efter skatt uppgick till 456,7 TEUR
Resultat hänförligt till A-aktier uppgick till 394,7 TEUR
Fastighetsinnehaven uppgick till 711 hektar
Fastighetstillgångarnas värde uppgick till 1,87 MEUR
Nyemission tillför 8,21 MEUR under december 2019
Nettokassan uppgick till 7,52 MEUR
Efter perioden har fastighetsinnehaven ökat till 1950 hektar

2020-02-17
Regulatorisk

Den under december 2019 genomförda nyemissionen om cirka 87,2 MSEK har registrerats i sin helhet. Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har därför beslutat att genomföra den riktade nyemissionen om cirka 6,3 MSEK som meddelades 2019-12-23.

2020-02-14
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum har sedan 2019-10-31 skrivit på avtal och förvärvat 60 skogsfastigheter på sammanlagt cirka 1280 hektar i Lettland.

2019-12-23
Regulatorisk

Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission av A-aktier om högst cirka 6,2 MSEK till en begränsad krets externa investerare. Teckningskurs är 1.040 SEK per aktie. Emissionen sker på samma villkor som i den nyligen avslutade nyemissionen som tillförde cirka 87,2 MSEK och är villkorad av att registrering av aktiekapitalsökningen hos Bolagsverket av hela eller minst hälften av föregående nyemission har skett. Emissionen genomförs för att tillgodose önskemål från ett antal investerare som av olika anledningar inte hade möjlighet att delta i den föregående nyemissionen.

2019-12-16
Regulatorisk
2019-11-22
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se.

2019-11-22
Regulatorisk

I samband med upprättandet av emissionsprospekt i samband med förestående nyemission har Skogsfond Baltikum beräknat eget kapital och skuldsättning per 2019-09-30, vilket inte offentliggjorts tidigare.

2019-11-20
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en nybildad svensk alternativ investeringsfond (AIF) med fokus på investeringar i skogs- och marktillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Bolagets målsättning är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig nettoavkastning om 7-9 % på investerat kapital efter alla kostnader och avgifter. Fondens investeringshorisont är åtta år och riktar sig till både professionella såväl som icke-professionella investerare.

1
2
3