Nyheter och pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

Bokslutskommuniké 2021

ÖVERSIKT januari - december 2021

- Markinnehavet uppgick till 7 763 hektar (7 087)

- Uppskattad virkesvolym var 717 000 kubikmeter stående skog (646 000)

- Eget kapital per A-aktie, NAV, var 108,7 EUR (102,8) motsvarande 1 113 SEK (1 033)

- Bokfört värde för mark- och skogstillgångar var 22 024 TEUR (17 960)

- Värdeförändring skog under året var +1 835 TEUR (+1 469)

- Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 046 TEUR (923)

- Resultat hänförligt till A-aktierna uppgick till 926 TEUR (823)

- Resultat per A-aktie uppgick till 6,34 EUR (6,58)

- Nyemissioner tillförde under året 0 TEUR (4 498)

- Lån upptagna i bank 7 318 TEUR (4 277)

- Belåningsgraden var 31 % (24)

- Kassan uppgick till 1 600 TEUR (1 608)

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

Viktiga händelser under 2021

- Ny extern AIF-förvaltare, AIFM Capital AB, anlitades från och med maj 2021.

- Skogsförvaltningen i Lettland regionindelades i samarbete med SUSAB och Foran Baltic.

- Röjning av 103 hektar ungskog genomfördes i Lettland.

- Förstudie initierades för Skogsfond Baltikum beskogningsprogram.

- Första banklånet upptogs i SEB Litauen och ytterligare banklån upptogs i SEB Lettland.

- 676 hektar skogsmark förvärvades.

- 5 500 kubikmeter avverkades till ett sammanlagt avverkningsnetto om 167 TEUR.

- Prospekt godkändes av FI och nyemission förbereddes.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Genomförde nyemission, cirka 24 MSEK tillfördes före emissionskostnader.

- Fortsatta diskussioner med institutionella investerare.

- Förvärvsbeslut 209 hektar i Litauen.

- Två nya strategiska samarbeten avseende skogsförvärv i Lettland.

- Ökad politisk oro i delar av östra Europa.

Vd-ord

Under år 2021 har en viktig del av förbättringsarbetet bestått av att utveckla förvaltningen i syfte att kvalitetssäkra fortsatt expansion. Skogsfond Baltikum utsåg under året en ny och svensk AIF-förvaltare för förvaltningsbeslut, riskhantering och regelefterlevnad. Skogsförvaltningen har också professionaliserats genom ett inlett samarbete med SUSAB och Foran Baltic kring skogsförvaltningen i Lettland, som numera är tydligt regionindelad. Snart genomförs ännu mer röjningar, storskaliga beskogningar, mer gallringar och slutavverkningar samt uppdateringar av våra skogsbruksplaner. Allt för att öka tillväxten och maximera värdeutvecklingen. Det under året utvecklade samarbetet med AIFM Capital och våra nya samarbetspartners i Lettland innebär en stärkt position för långsiktig tillväxt och värdeskapande.

I höstas initierades ett planteringsprogram med analys av befintlig mark och försök att hitta finansieringsformer för plantering och beskogning av stora delar av våra idag obrukade marker. Målet är att i befintligt innehav öka virkesproduktionen och därmed koldioxidupptaget med 15 procent. Omvandling av ej produktiv mark till högproduktiv skogsmark kommer skapa både klimatnytta och aktieägarvärde.

Under året har 676 nya hektar förvärvats och markinnehavet om 7 763 hektar innehåller numera mer än 0,7 miljoner kubikmeter stående skog med mycket god tillväxtpotential. Under år 2021 har marknadsvärdet på skog i Baltikum ökat. Den genomsnittliga värderingen i balansräkningen för Skogsfond Baltikums skogstillgångar uppgick till 2 837 EUR per hektar den 31 december 2021, en ökning med mer än 10 procent jämfört med föregående år. Årets avverkningar på 5 500 kubikmeter motsvarar cirka en sjättedel av den årliga tillväxten. Därmed kan en väsentlig andel av den rapporterade värdeuppgången förklaras av att vi åtnjuter ökad nettovolym i våra skogar. Jag är stolt över innehavet och vår ökande produktionskapacitet av förnybar skogsråvara.

Aktuella prioriteringar för början av året är att förvärva noga utvald skog med nyss tillfört kapital, fortsätta att föra diskussioner med institutionella investerare och öka aktiviteten i skogsförvaltningen. Ser med tillförsikt fram emot att i den uppgraderade förvaltningsstrukturen öka tillväxten och värdeutvecklingen i våra innehav.

Carl Olén
Verkställande direktör

Bokslutskommuniké 2021 i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida:
https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0)70 3345 102
info@skogsfondbaltikum.se

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022.

Om bolaget
Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogsfastigheter i Lettland och Litauen där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är leverera årlig nettoavkastning på 7-9 % genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Placeringshorisonten är åtta år och bolagets aktie, SKOG A, är sedan juni 2019 noterad på NGM Nordic AIF Sweden.

www.skogsfondbaltikum.se

2020-02-14
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum har sedan 2019-10-31 skrivit på avtal och förvärvat 60 skogsfastigheter på sammanlagt cirka 1280 hektar i Lettland.

2019-12-23
Regulatorisk

Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission av A-aktier om högst cirka 6,2 MSEK till en begränsad krets externa investerare. Teckningskurs är 1.040 SEK per aktie. Emissionen sker på samma villkor som i den nyligen avslutade nyemissionen som tillförde cirka 87,2 MSEK och är villkorad av att registrering av aktiekapitalsökningen hos Bolagsverket av hela eller minst hälften av föregående nyemission har skett. Emissionen genomförs för att tillgodose önskemål från ett antal investerare som av olika anledningar inte hade möjlighet att delta i den föregående nyemissionen.

2019-12-16
Regulatorisk
2019-11-22
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se.

2019-11-22
Regulatorisk

I samband med upprättandet av emissionsprospekt i samband med förestående nyemission har Skogsfond Baltikum beräknat eget kapital och skuldsättning per 2019-09-30, vilket inte offentliggjorts tidigare.

2019-11-20
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en nybildad svensk alternativ investeringsfond (AIF) med fokus på investeringar i skogs- och marktillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Bolagets målsättning är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig nettoavkastning om 7-9 % på investerat kapital efter alla kostnader och avgifter. Fondens investeringshorisont är åtta år och riktar sig till både professionella såväl som icke-professionella investerare.

2019-10-31

Skogsfond Baltikum har genomfört och avtalat om förvärv av totalt 28 skogsfastigheter i Lettland. Sammanlagt förvärvas 670 hektar mark, varav 600 hektar är produktiv skog. Resterande areal är jordbruksmark och övrig mark. Uppskattat förvärvat virkesförråd är 66 000 kubikmeter. Köpeskilling och förvärvskostnader uppgår till cirka 1,4 MEUR.

2019-10-28

Skogsfond Baltikum har inlett ett samarbete med Per-Olof Wedin som från och med idag blir medlem i Skogsfond Baltikums Advisory Board.

2019-08-23
Regulatorisk

Resultat efter skatt uppgick till -15,8 TEUR
Resultat per A-aktie uppgick till -0,89 EUR
Uppskattat substansvärde per A-aktie uppgick till 89,23 EUR
Nyemission tillför 1,67 MEUR
Nettokassan uppgick till 1.686,7 TEUR per den 30 juni 2019

2019-08-19

Skogsfond Baltikum AB (publ) tillfördes 17,8 MSEK i juni och aktien handlas sedan 28 juni 2019 på NGM Nordic AIF. Ett helägt lettiskt dotterbolag har bildats och arbetet med att utvärdera potentiella investeringsobjekt har inletts.

2019-06-27
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) tillfördes nyligen 17,8 MSEK genom en första nyemission. Sammanlagt tecknades 17 841 A-aktier fördelat på 223 nya aktieägare. Första dag för handel på NGM Nordic AIF är den 28 juni 2019. Aktien kommer att handlas under kortnamnet SKOG A och Mangold Fondkommission AB har anlitats som likviditetsgarant i samband med noteringen.

2019-06-11
Regulatorisk

Genom den nyligen avslutade nyemissionen tillförs Skogsfond Baltikum AB (publ) 17,8 MSEK. Totalt tecknades 17.841 A-aktier och alla tecknare kommer att erhålla full tilldelning. Avräkningsnota med betalningsinstruktioner kommer inom kort att tillsändas de som tecknat alternativt meddelas betalningsinstruktioner genom respektive förvaltare.

2019-05-10
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller Sydafrika.

Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med en förestående nyemissionen utan företräde av A-aktier. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se.

1
2
3