Nyheter och pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2022

ÖVERSIKT januari - december 2022

 • Markinnehavet uppgick till 9 008 hektar (7 763)
 • Uppskattad virkesvolym var 824 000 kubikmeter stående skog (717 000)
 • Eget kapital per A-aktie var 140,1 EUR (108,7) motsvarande 1 561 SEK (1 113)
 • Bokfört värde för mark- och skogstillgångar var 34 805 TEUR (22 024)
 • Värdeförändring skog under året var +8 142 TEUR (+1 835)
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 7 618 TEUR (1 046)
 • Resultat hänförligt till A-aktierna uppgick till 6 209 TEUR (926)
 • Resultat per A-aktie uppgick till 36,42 EUR (6,34)
 • Nyemissioner tillförde under året 3 327 TEUR (0)
 • Lån upptagna i bank 9 529 TEUR (7 318)
 • Belåningsgraden var 26 % (31)
 • Kassan uppgick till 2 172 TEUR (1 600)

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

Viktiga händelser under 2022

 • Nyemission slutfördes i januari 2022 och cirka 2,3 MEUR tillfördes före emissionskostnader.
 • 647 hektar förvärvades genom bolag i sydvästra Lettland för en köpeskilling om 2,23 MEUR.
 • En riktad nyemission, kvittningsemission, om 10 675 A-aktier genomfördes motsvarande halva köpeskillingen 2,23 MEUR till aktiekursen 1 100 SEK per A-aktie i samband med förvärvet av 647 hektar skog.
 • Ytterligare 598 hektar förvärvades steg för steg under året.
 • 324 hektar ungskog röjdes (103 hektar 2021).
 • 40 hektar planterades, varav 18,5 hektar avsåg etablering snabbväxande poppel i Litauen.
 • Över 3 000 hektar nya taxeringsplaner togs fram i Lettland.
 • 14 400 kubikmeter avverkades med erhållet avverkningsnetto 804 TEUR, i genomsnitt 56 EUR per kubikmeter.
 • Beskogningsprogram 2023-2024 förbereddes, 521 hektar idag obrukad mark lämplig för skogsproduktion är godkänt för plantering.

Bokslutskommuniké 2022 i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida: https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070 3345 102   
info@skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 24 februari 2023 kl. 08:00.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en genomsnittlig avkastning om 7 - 9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.

www.skogsfondbaltikum.se

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.