Nyheter och pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

Eget kapital ökar med 90 SEK till 1 203 SEK per A-aktie

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, även så kallad NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2022-03-31. Beräknat eget kapital är 116,4 EUR motsvarande 1 203 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,33 SEK/EUR.

Eget kapital per A-aktie har ökat med 7,7 EUR motsvarande 90 SEK högre jämfört med föregående period 2022-12-31 (108,7 EUR motsvarande 1 113 SEK per A-aktie). Valutaeffekt påverkade positivt med +10 SEK per A-aktie på grund av förstärkt EUR mot SEK under första kvartalet 2022.

Skogsfond Baltikums markinnehav är 7 894 hektar och värderas till 24,3 MEUR samt innehåller totalt cirka 718 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 122 kubikmeter per hektar produktiv skog. Värderingen är i genomsnitt 3 085 EUR per hektar, vilket är 248 EUR eller 8,7 % högre per hektar jämfört med föregående kvartal, och motsvarar 33,9 EUR per kubikmeter.

Eget kapital per A-aktie och värdering

 

Eget Kapital per A-aktie Aktiekurs handelsplats
Datum Genomsnittlig
värdering
(EUR per hektar)
EK per
A-aktie
(EUR)
Omräknings-
kurs
(SEK / EUR)
EK per 
A-aktie
(SEK)
Aktiekurs 
(SEK per A-aktie)
Aktiekurs / EK per A-aktie
2022-03-31      3 085 116,4 10,33  1 203  1 000 83%
2021-12-31      2 837 108,7 10,24  1 113  990 89%
2021-09-30      2 764 106,3 10,20  1 084                975 90%
2021-06-30      2 671 106,3 10,15  1 079                990 92%
2021-03-31      2 568 102,9 10,23  1 053  1 030 98%
2020-12-31      2 534 102,8 10,05  1 033 1 010 98%
2020-09-30   104,7 10,57 1 107 1 010 91%
2020-06-30   102,2 10,47 1 070 1 080 101%
2020-03-31   105,4 10,91 1 150 1 040 90%
2019-12-31   98,72 10,47 1 034 1 330 129%

 

Markinnehavet i Lettland är 7 257 hektar (74 % skog) och värderas till 20,8 MEUR samt innehåller cirka 601 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 111 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Lettland motsvarar i genomsnitt 2 869 EUR per hektar eller 34,7 EUR per kubikmeter.

Markinnehavet i Litauen är 637 hektar (80 % skog) och värderas till 3,5 MEUR samt innehåller cirka 117 000 kubikmeter stående skog, i genomsnitt 230 kubikmeter per skogshektar. Värderingen i Litauen motsvarar i genomsnitt 5 539 EUR per hektar eller 29,8 EUR per kubikmeter.

- Vi befinner oss i en uppåtgående marknad för skogsfastigheter, konstaterar Carl Olén, vd Skogsfond Baltikum.


För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070 3345 102                                                             
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2022.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en genomsnittlig årlig avkastning om 7 - 9 procent genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.

2020-02-14
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum har sedan 2019-10-31 skrivit på avtal och förvärvat 60 skogsfastigheter på sammanlagt cirka 1280 hektar i Lettland.

2019-12-23
Regulatorisk

Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission av A-aktier om högst cirka 6,2 MSEK till en begränsad krets externa investerare. Teckningskurs är 1.040 SEK per aktie. Emissionen sker på samma villkor som i den nyligen avslutade nyemissionen som tillförde cirka 87,2 MSEK och är villkorad av att registrering av aktiekapitalsökningen hos Bolagsverket av hela eller minst hälften av föregående nyemission har skett. Emissionen genomförs för att tillgodose önskemål från ett antal investerare som av olika anledningar inte hade möjlighet att delta i den föregående nyemissionen.

2019-12-16
Regulatorisk
2019-11-22
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se.

2019-11-22
Regulatorisk

I samband med upprättandet av emissionsprospekt i samband med förestående nyemission har Skogsfond Baltikum beräknat eget kapital och skuldsättning per 2019-09-30, vilket inte offentliggjorts tidigare.

2019-11-20
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en nybildad svensk alternativ investeringsfond (AIF) med fokus på investeringar i skogs- och marktillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Bolagets målsättning är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig nettoavkastning om 7-9 % på investerat kapital efter alla kostnader och avgifter. Fondens investeringshorisont är åtta år och riktar sig till både professionella såväl som icke-professionella investerare.

2019-10-31

Skogsfond Baltikum har genomfört och avtalat om förvärv av totalt 28 skogsfastigheter i Lettland. Sammanlagt förvärvas 670 hektar mark, varav 600 hektar är produktiv skog. Resterande areal är jordbruksmark och övrig mark. Uppskattat förvärvat virkesförråd är 66 000 kubikmeter. Köpeskilling och förvärvskostnader uppgår till cirka 1,4 MEUR.

2019-10-28

Skogsfond Baltikum har inlett ett samarbete med Per-Olof Wedin som från och med idag blir medlem i Skogsfond Baltikums Advisory Board.

2019-08-23
Regulatorisk

Resultat efter skatt uppgick till -15,8 TEUR
Resultat per A-aktie uppgick till -0,89 EUR
Uppskattat substansvärde per A-aktie uppgick till 89,23 EUR
Nyemission tillför 1,67 MEUR
Nettokassan uppgick till 1.686,7 TEUR per den 30 juni 2019

2019-08-19

Skogsfond Baltikum AB (publ) tillfördes 17,8 MSEK i juni och aktien handlas sedan 28 juni 2019 på NGM Nordic AIF. Ett helägt lettiskt dotterbolag har bildats och arbetet med att utvärdera potentiella investeringsobjekt har inletts.

2019-06-27
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) tillfördes nyligen 17,8 MSEK genom en första nyemission. Sammanlagt tecknades 17 841 A-aktier fördelat på 223 nya aktieägare. Första dag för handel på NGM Nordic AIF är den 28 juni 2019. Aktien kommer att handlas under kortnamnet SKOG A och Mangold Fondkommission AB har anlitats som likviditetsgarant i samband med noteringen.

2019-06-11
Regulatorisk

Genom den nyligen avslutade nyemissionen tillförs Skogsfond Baltikum AB (publ) 17,8 MSEK. Totalt tecknades 17.841 A-aktier och alla tecknare kommer att erhålla full tilldelning. Avräkningsnota med betalningsinstruktioner kommer inom kort att tillsändas de som tecknat alternativt meddelas betalningsinstruktioner genom respektive förvaltare.

2019-05-10
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller Sydafrika.

Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med en förestående nyemissionen utan företräde av A-aktier. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se.

1
2
3