Nyheter och pressmeddelanden

Formell övergång till utvecklingsfas

Skogsfond Baltikum har övergått i utvecklingsfas och det föreligger idag inget behov av att genomföra någon ytterligare nyemission.

2019 till 2022 förvärvade Skogsfond Baltikum över 9 000 hektar noga utvald skogsmark i Baltikum med finansiering genom våra cirka tusen investerare samt banklån. Givet den starka prisutvecklingen på skogsmark i Baltikum - särskilt det senaste året - har Skogsfond Baltikum minskat förvärvstakten.

Förvaltningen har därför sedan en tid övergått i utvecklingsfas och inriktas på att skapa värde i befintlig struktur. Målet är att under återstoden av 2023 slutföra påbörjat planteringsprogram på 500 hektar obeskogad mark, främst övergiven åkermark, och att slutföra påbörjat röjningsprogram om totalt 700 hektar.

Styrelsen gör därför bedömningen att det idag inte är önskvärt att genomföra ytterligare nyemissioner.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0)70 3345 102                                                                              
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj 2023.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att skapa god avkastning genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj senast år 2026. Bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikum A-aktie är sedan juni 2019 upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.