Nyheter och pressmeddelanden

Kallelse till Årsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ)

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 juni klockan 10:00 i Redovisningscentrum RECUMs lokaler på Valhallavägen 124 i Stockholm.


Anmälan

För att få delta i årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 7 juni 2022 och göra anmälan till Bolaget senast klockan 12:00 den 10 juni 2022.

Anmälan ska ske skriftligen och skickas
- per post till under adress Skogsfond Baltikum AB, c/o Redovisningscentrum RECUM AB, Valhallavägen 124 5 tr, 114 41 Stockholm
- eller per e-post till: info@skogsfondbaltikum.se 

Behörighetshandlingar såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast två dagar efter avstämningsdagen 7 juni och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av justeringsperson;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Redogörelse av verkställande direktören;
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
 8. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
 11. Val av styrelse;
 12. Beslut om emissionsbemyndigande;
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen;
 14. Stämmans avslutande

Till punkt 9: Styrelsen föreslås bestå av totalt fyra (4) ledamöter.

Till punkt 10: Till styrelseledamöterna föreslås utgå ett arvode om 22 000 kronor per ledamot, och till ordföranden 70 000 kronor. Till revisor föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Till punkt 11: Till stämman föreslås omval av ledamöterna Daniel Palm, Sture Karlsson, Anders Bennström och Petter Tiger. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och önskemålet från bolagets två röstmässigt största aktieägare är att antalet ledamöter ska vara fyra. Ledamöterna Peter Montgomery, Christina Lindbäck och Daniel Magnusson har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås Daniel Palm.

Till punkt 12: Stämman föreslås fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning, eller eljest med villkor. Styrelsen skall kunna fatta beslut som innebär att antalet aktier sammanlagt uppgår till det högsta antal som föreskrivs av bolagsordningen.

Övrigt: Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, samt andra handlingar hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida. Handlingar kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.
 

Stockholm
Maj 2022
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70334 5102
Daniel Palm, ordförande, +46 76893 4190    
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2022.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och Bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikum A-aktie, SKOG A, är sedan juni 2019 börsnoterad och upptagen för handel på reglerad marknad, NGM Nordic AIF Sweden.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.