Nyheter och pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2022

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm onsdagen den 15 juni 2022.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt godkänna dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, en minskning jämfört med tidigare sju, i linje med huvudägarnas föranmälda önskemål.

Stämman omvalde ledamöterna Daniel Palm, Sture Karlsson, Petter Tiger, och Anders Bennström. Christina Lindbäck, Peter Montgomery och Daniel Magnusson avböjde omval.

Med bakgrund i föreliggande planteringsprogram och ökad aktivitet i skogsförvaltningen så föreslog stämman Sture Karlsson som ny ordförande. Stämman beslutade att välja Sture Karlsson till ordförande och Daniel Palm tackades särskilt för sina mycket fina insatser som tidigare ordförande.

Stämman omvalde revisor Baker Tilly Stint AB, med huvudansvarig auktoriserad revisor Mikael Nilsson.

Stämman beslutade att arvoden om 22 000 SEK per ledamot skall utgå till styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsår, förutom styrelsens ordförande där arvode om 100 000 SEK skall utgå, sammantaget en kostnadsbesparing jämfört med tidigare.

Stämman beslutade att ersättning till revisorer skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor, förutsatt att nyemission i sådana fall sker i linje med bolagets investeringspolicy.

Det noterades att samtliga beslut på stämman var enhälliga.

Årsstämman hölls i Stockholm den 15 juni 2022.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070 3345 102                                                     
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2022.

Skogsfond Baltikum AB (publ) är investeringsfond som äger och förvaltar skogsfastigheter i Baltikum där förvärvspriserna är väsentligt lägre än i Sverige. Genom konsolidering och tillväxtfrämjande åtgärder skapar Skogsfond Baltikum aktieägarvärde och klimatnytta. Målet är att skapa genomsnittlig avkastning på 7 - 9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj cirka år 2026. Bolagets A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan 2019.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.