Nyheter och pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

Marknadskommentar - Höjda virkespriser, stigande tillgångsvärden och begränsad invasionsrisk

Priset på sågtimmer, massaved och energived har stigit kraftigt de senaste månaderna och ett ökat intresse för att äga skog i Östersjöregionen har drivit skogspriserna uppåt. En accelererande omställning till mer förnybart och fortsatt ökat långsiktigt behov av skogsråvara tyder på god prisutveckling för skogsråvara och skogsfastigheter i Baltikum i framtiden, samtidigt som risken för invasion bedöms vara begränsad.


Förändrad virkesbalans

Ryssland är världens största exportör av sågade trävaror och stod 2020 för cirka 25 procent av den globala handeln av sågade barrträvaror. EU har tidigare importerat cirka 10 miljoner kubikmeter sågade trävaror per år från konfliktländerna Ryssland, Belarus och Ukraina, vilket motsvarar cirka 10 procent av den totala konsumtionen. Importförändringarna påverkar virkesbalansen i Europa. Motsvarande importbortfall för Baltikum är uppemot 15 procent av den totala inhemska konsumtionen.

- Europeiskt importbortfall av konfliktvirke förväntas ha en prisdrivande effekt i hela Europa och i synnerhet Östersjöregionen i flera år framöver, säger Per Hedberg, senior rådgivare åt Skogsfond Baltikum och CFO på Virkesbörsen.

 

Höjda priser på skogsråvara

Sommaren 2021 såldes exempelvis barrtimmer i Baltikum vid bilväg för över 100 EUR per kubikmeter, det vill säga höga priser redan då. I april 2022 såldes barrtimmer och björktimmer vid bilväg för i många fall över 140 EUR per kubikmeter. Björkmassaved har betalats över 60 EUR per kubikmeter och energived över 45 EUR per kubikmeter.

- Jag ser en fortsatt accelererande omställning till förnybara material som ska ersätta fossila alternativ och därmed en ökad långsiktig efterfrågan på sågtimmer, massaved och energived. Jag har svårt att se att priserna på skogsråvara strukturellt ska gå tillbaka till det gamla normala. Vi ökar nu våra avverkningar, men vi har inte bråttom. Skogsfond Baltikums strategi är att förvalta skogen långsiktigt och öka tillväxten i första hand genom röjningsarbete och plantering, säger Sture Karlsson styrelseledamot Skogsfond Baltikum och tidigare vd Mellanskog.

 

Ökad konkurrens och stigande priser på skogsfastigheter

Att köpa och äga skog i Lettland och Litauen har de senaste åren blivit alltmer populärt och konkurrensen om skogsfastigheter har ökat. Samtidigt har en betydande andel av de skogsägande privatpersonerna hunnit sälja sina enskilda skogsfastigheter till lokala bolag och långsiktiga svenska skogsägare, varav de tre största IKEA, Södra och SCA numera äger uppemot 300 000 skogshektar i Lettland motsvarande 20 procent av all privatägd skogsmark i landet. Ökad efterfrågan på skogsfastigheter och minskat utbud har enligt interna data från Skogsfond Baltikum gjort att priset per hektar för primärmarknadsskog har stigit med cirka 50 procent på tre år. Skogsfond Baltikum började förvärva skog i Lettland år 2019 och växte kraftigt under år 2020 då större delen av nuvarande innehav förvärvades. Idag äger Skogsfond Baltikum över 7 200 hektar i Lettland och över 600 hektar i Litauen.

- Med kommande planterings- och röjningsprogram ökar vi tillväxten i våra skogar och skapar klimatnytta och aktieägarvärde. Givet den gemensamma Östersjömarknaden för skogsråvara med lönsamma avverkningar och stora skillnader i pris mellan skogsfastigheter i Baltikum och Södra Sverige, i synnerhet för bolagsskogen, så är min bedömning att värdet på skogstillgångarna i Baltikum kommer att fortsätta stiga framöver, säger Carl Olén vd Skogsfond Baltikum.


Begränsad invasionsrisk

Ledningen för Skogsfond Baltikum följer händelseutvecklingen i omvärlden mycket noga. Här en kommentar:

- Jag bedömer risken att Baltikum dras in i krig med Ryssland som näst intill obefintlig. Det har visat sig att Rysslands tekniska såväl som operativa förmåga är väsentligen sämre än tidigare bedömningar. Över en tredjedel av den totala ryska försvarsmakten som är i Ukraina har ett mycket lågt stridsvärde nu efter hårda strider med Ukrainas försvar. Givet hur dåligt det går för Ryssland i deras anfallskrig mot Ukraina är min bedömning att Ryssland saknar kapacitet och förmåga att anfalla Baltikum. Vidare är västs förmåga att förvara sig, tekniskt och organisatoriskt sett, mycket bättre än tidigare bedömningar, säger Anders Bennström styrelseledamot Skogsfond Baltikum och expert inom totalförsvar och krisberedskap på 2Secure.

De tre Baltiska länderna är medlemmar i försvarsalliansen NATO sedan år 2004.

 

Uppdaterad värdering av Skogsfond Baltikums skogstillgångar

Offentliggörande av eget kapital per A-aktie (NAV-kurs) planeras göras direkt efter att AIFM Capitals värderingsfunktion har tagit beslut om värdering av skogstillgångarna fredag 6 maj. För att prenumerera på Skogsfond Baltikums nyheter och pressmeddelanden, anmäl dig här:

https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/nyheter-och-pressmeddelanden/


För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0)70 3345 102                                                                              
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2022.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikum A-aktie, SKOG A, är sedan juni 2019 börsnoterad och upptagen för handel på den reglerade marknaden NGM Nordic AIF Sweden.

2021-01-11
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum förvärvade 550 hektar skogsmark under fjärde kvartalet 2020. Totalt markinnehav vid utgången av 2020 var 6 970 hektar fördelat på 6 670 hektar i Lettland och 300 hektar i Litauen.

2020-12-15
Regulatorisk

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit extra bolagsstämma i Stockholm tisdagen den 15 december 2020.

2020-11-13
Regulatorisk

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december, klockan 13:00 i G&W Kapitalförvaltning AB:s lokaler på Kungsgatan 3 i Stockholm.

2020-10-28
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum har beräknat substansvärdet på basis av de förvärv som slutförts och registrerats i landboken per 2020-09-30. Beräknat substansvärde per aktie var 104,7 EUR vilket motsvarar 1107 SEK per aktie med omräkningskursen 10,57 SEK/EUR.

2020-10-09
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum förvärvade 1120 hektar skogsmark under tredje kvartalet 2020. Totalt markinnehav vid utgången av tredje kvartalet var 6420 ha fördelat på 6220 hektar i Lettland och 200 hektar i Litauen. Andelen produktiv skogsmark var 74 % i Lettland och 96 % i Litauen. Uppskattat totalt virkesförråd var cirka 0,6 miljoner kubikmeter stående skog.

2020-09-11
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum styrelseledamot Fredrik Zetterström lämnar styrelsen på egen begäran.

2020-08-27
Regulatorisk
2020-06-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm onsdagen den 17 juni 2020. Samtliga beslut fattades enhälligt.

2020-06-09
Regulatorisk

Genom den nyligen avslutade nyemissionen tillförs Skogsfond Baltikum AB (publ) cirka 40,9 MSEK före emissionskostnader och investeringsavgift. Totalt tecknades 38 184 A-aktier av 214 tecknare och alla kommer att erhålla full tilldelning.

2020-05-20
Regulatorisk

Styrelsen i Skogsfond Baltikum föreslår, enligt separat kallelse till bolagets årsstämma 17 juni, att välja in Daniel Palm till ny styrelseordförande samt Per-Olof Wedin och Johan Nellbeck till nya styrelseledamöter. Samtliga tre är sedan tidigare medlemmar i Skogsfond Baltikums Advisory Board och erfarna företagsledare. Vidare föreslås att nuvarande styrelseledamöterna Carl Olén (vd moderbolaget) och Valerijs Ginko (förvärvsansvarig Lettland) inte längre ska ingå i styrelsen till förmån för sina operativa uppdrag inom koncernen.

2020-05-20
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) har upprättat ett Tilläggsprospekt till det Prospekt avseende teckning av A-aktier utan företrädesrätt i Bolaget som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 maj 2020 (FI Dnr 20-5979) och som offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

2020-05-20
Regulatorisk

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagenden 17 juni, klockan 10:00 i G&W Kapitalförvaltning AB:s lokaler på Kungsgatan 3 i Stockholm.

2020-05-15
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med en förestående nyemission utan företräde av A-aktier. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se/nyemission.

2020-05-14
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) genomför en nyemission i syfte att med ytterligare kapital fortsätta investera i skogs- och marktillgångar i Baltikum i enlighet med investeringsplanen.

2020-05-08
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) har sedan september 2019 förvärvat 5300 hektar skog i Lettland och verksamheten expanderar nu till Litauen. Syftet är att tillvarata affärsmöjligheter i större delar av Baltikum och öka potentiell totalavkastning för investerarna. Skogsfond Baltikum har nu tre aktiva förvärvsteam; Norra Lettland, Södra Lettland och Litauen.

2020-04-30
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

2020-04-14
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum har beräknat substansvärde (NAV, Net Asset Value) på basis av de förvärv som slutförts och registrerats i landboken per 2020-03-31. Beräknat NAV per aktie är 105,4 EUR vilket motsvarar 1150 SEK per aktie med antagen omräkningskurs om 10,91 SEK/EUR.

2020-04-03
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum inleder samarbete med SEB i Lettland kring återfinansiering av ägd skog i syfte att utöka skogsinnehavet i enlighet med investeringsplanen.

2020-03-17
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum har sedan 2020-02-14 förvärvat och skrivit avtalat om förvärv för ett stort antal skogsfastigheter i Lettland på sammanlagt cirka 3350 hektar.

2020-02-28
Regulatorisk

NAV per A-aktie uppgick till 98,72 EUR (cirka 1034 SEK)
Resultat efter skatt uppgick till 456,7 TEUR
Resultat hänförligt till A-aktier uppgick till 394,7 TEUR
Fastighetsinnehaven uppgick till 711 hektar
Fastighetstillgångarnas värde uppgick till 1,87 MEUR
Nyemission tillför 8,21 MEUR under december 2019
Nettokassan uppgick till 7,52 MEUR
Efter perioden har fastighetsinnehaven ökat till 1950 hektar

2020-02-17
Regulatorisk

Den under december 2019 genomförda nyemissionen om cirka 87,2 MSEK har registrerats i sin helhet. Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har därför beslutat att genomföra den riktade nyemissionen om cirka 6,3 MSEK som meddelades 2019-12-23.

2020-02-14
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum har sedan 2019-10-31 skrivit på avtal och förvärvat 60 skogsfastigheter på sammanlagt cirka 1280 hektar i Lettland.

2019-12-23
Regulatorisk

Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission av A-aktier om högst cirka 6,2 MSEK till en begränsad krets externa investerare. Teckningskurs är 1.040 SEK per aktie. Emissionen sker på samma villkor som i den nyligen avslutade nyemissionen som tillförde cirka 87,2 MSEK och är villkorad av att registrering av aktiekapitalsökningen hos Bolagsverket av hela eller minst hälften av föregående nyemission har skett. Emissionen genomförs för att tillgodose önskemål från ett antal investerare som av olika anledningar inte hade möjlighet att delta i den föregående nyemissionen.

2019-12-16
Regulatorisk
2019-11-22
Regulatorisk

Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se.

1
2
3