Nyheter och pressmeddelanden

Nyemission tillför 40,9 MSEK

Genom den nyligen avslutade nyemissionen tillförs Skogsfond Baltikum AB (publ) cirka 40,9 MSEK före emissionskostnader och investeringsavgift. Totalt tecknades 38 184 A-aktier av 214 tecknare och alla kommer att erhålla full tilldelning.

Avräkningsnota med betalningsinstruktion sänds idag per post till de som tecknat alternativt meddelas betalningsinstruktion genom respektive förvaltare.

Bolagets aktier är denominerade i euro och genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 18 710,16 EUR till 120 520,40 EUR. Totalt kommer antalet aktier efter registrering av emissionen att uppgå till 245 960 st varav 145 960 st A-aktier med en röst vardera och 100 000 st stamaktier med 10 röster vardera. Nyutgivna A-aktier motsvarar cirka 15,52 % av aktiekapitalet och 3,33 % av rösterna i Bolaget efter nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 703 34 51 02
Fredrik Zetterström, ordförande, +46 735 44 97 30
info@skogsfondbaltikum.se

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juni 2020.

Om bolaget
Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond (AIF) med fokus på investeringar i skogstillgångar i Baltikum. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare.

www.skogsfondbaltikum.se

Filer för nedladdning

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.