Nyheter och pressmeddelanden

Offentliggörande av prospekt i samband med nyemission

Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med en förestående nyemission utan företräde av A-aktier. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se/nyemission.

Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 107 MSEK. Emissionen avser A-aktier och sker utan företräde där A-aktier tecknas till en kurs om 1070 SEK per A-aktie, där minsta teckningspost på 20 aktier uppgår till 21 400 SEK. Teckningstiden löper från och med den 18 maj till och med den 5 juni 2020. Teckningsåtagare har förtidstecknat aktier motsvarande 26 MSEK.

Teckning i samband med emissionen kan ske med Bank-ID hos Aktieinvest: www.aktieinvest.se. För kunder hos Nordnet kan teckning ske direkt på www.nordnet.se och för kunder hos Avanza kan teckning ske direkt på www.avanza.se. Teckning kan även ske genom insändande av teckningssedel som kommer att finnas tillgängliga på Skogsfond Baltikums och Aktieinvests hemsidor.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 703 345 102
Fredrik Zetterström, ordförande, +46 735 449 730
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020.

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond(AIF) som investerar i skogstillgångar i Baltikum. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.