Nyheter och pressmeddelanden

Offentliggörande av tilläggsprospekt i samband med nyemission

Skogsfond Baltikum AB (publ) har upprättat ett Tilläggsprospekt till det Prospekt avseende teckning av A-aktier utan företrädesrätt i Bolaget som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 maj 2020 (FI Dnr 20-5979) och som offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 20 maj 2020 (FI Dnr 20-11882). Tilläggsprospektet har offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.skogsfondbaltikum.se, och finns tillsammans med Prospektet tillgängligt i elektroniskt format.

Styrelsen för Skogsfond Baltikum föreslår förändringar i Bolagets styrelse i samband med att kallelse till årsstämma kommer att hållas 2020-06-17. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av Bolagets kallelse till årsstämma daterad 2020-05-20 där förslag lämnats om nyval av Daniel Palm, Johan Nellbeck och Per-Olof Wedin till Bolagets styrelse och omval av Fredrik Zetterström. Samtidigt meddelas att Carl Olén och Valerijs Ginko avböjt omval. Kallelsen finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.skogsfondbaltikum.se och som en bilaga till tilläggsprospektet.

Återkallelse av teckning

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av A-aktier i Erbjudandet har enligt förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23.2 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 25 maj 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Aktieinvest FK, Emittentsservice, Box 7415, 103 91 Stockholm eller via e-post till emittentservice@aktieinvest.se. Investerare som anmält sig för teckning av A-aktier i Erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av Aktier i Erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till upprättat Prospektet.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska securities act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, VD, +46 70334 51 02
Fredrik Zetterström, Ordförande, +46 735 44 97 30
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020.

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond(AIF) som investerar i skogstillgångar i Baltikum. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.