Nyheter och pressmeddelanden

Skogsfond Baltikum fullföljer förvärv av 647 hektar skog i Lettland och genomför en riktad nyemission av A-aktier

Skogsfond Baltikum har fullföljt förvärvet av 100 procent av aktierna i det skogsägande bolaget SIA Vadakstes mezi i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 10 juni 2022 samt det avtal som kommunicerats genom pressmeddelande 25 juli 2022, och har idag genomfört en riktad nyemission av A-aktier. Säljare av skogen tillika tecknare i nyemissionen är Hertigdömet Kurland Skog AB, ett bolag som ägs av bl.a. Staffan Nordström, medlem av Skogsfond Baltikums Advisory Board.

Den totala köpeskillingen för 100 procent av aktierna i det skogsägande bolaget uppgick till 2 234 581 EUR och erlades dels i form av kontant betalning om 1 117 312 EUR, dels i form av 10 675 nyemitterade A-aktier i Skogsfond Baltikum. 

A-aktierna emitterades till Hertigdömet Kurland Skog AB genom beslut av styrelsen i Skogsfond Baltikum baserat på det mandat som beviljades vid årsstämman den 15 juni 2022. Betalning för de nyemitterade aktierna erlades genom kvittning av del av Hertigdömet Kurland Skog AB:s fordran på köpeskillingen för aktierna i SIA Vadakstes mezi. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Skogsfond Baltikum ska kunna fullgöra sina åtaganden under aktieöverlåtelseavtalet.

Teckningskursen per A-aktie uppgick till 1 100 SEK. Genom nyemissionen ökar Skogsfond Baltikums aktiekapital med 5 230,75 EUR. Utspädningen för de nuvarande aktieägarna i Skogsfond Baltikum till följd av emissionen motsvarar cirka 3,81 procent av antalet aktier och 0,9 procent av antalet röster och på en fullt utspädd basis (dvs. baserat på det totala antalet aktier och röster registrerade i Skogsfond Baltikum efter emissionen i anslutning till transaktionen).

Efter registrering av nyemissionen uppgår antalet aktier i Skogsfond Baltikum till totalt 280 346 stycken, varav 180 346 A-aktier med en röst vardera och 100 000 stamaktier med 10 röster vardera, det totala antalet röster till 1 180 346 stycken och aktiekapitalet till 137 369,54 EUR.

- Skogen är välskött och genom detta förvärv uppstår konsolideringseffekt i vår portfölj med möjligheter till mer rationell skogsförvaltning i sydvästra Lettland, säger Carl Olén vd för Skogsfond Baltikum.

- Det är tillfredställande att genom detta bli största A-aktieägare i Skogsfond Baltikum till 1 100 SEK per A-aktie, vilket visserligen är något högre än senaste börskurs men samtidigt innebär en väsentlig substansrabatt. Som långsiktig aktieägare och ledamot av Advisory Board skall det bli riktigt roligt att arbeta vidare med skogen i Lettland och Baltikum i övrigt, säger Staffan Nordström vd för Hertigdömet Kurland Skog AB.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70 33 45 102                                                                                  
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2022.

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en alternativ investeringsfond som äger och förvaltar skogsfastigheter i Baltikum där förvärvspriserna är väsentligt lägre än i Sverige. Genom konsolidering och tillväxtfrämjande åtgärder skapar Skogsfond Baltikum aktieägarvärde och klimatnytta. Målet är att skapa genomsnittlig avkastning på 7 - 9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj cirka år 2026. Bolagets A-aktier är upptagna för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan 2019.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.