Nyheter och pressmeddelanden

Skogsfond Baltikum ingår avsiktsförklaring om förvärv av 647 hektar skog i Lettland

Skogsfond Baltikum har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring angående förvärv av 647 hektar skog i sydvästra Lettland. Transaktionen är bl.a. villkorad av en godkänd due diligence, att nödvändiga tillstånd och godkännanden erhålls samt att bindande avtal, innehållandes sedvanliga tillträdesvillkor, ingås mellan parterna.

Total areal i transaktionen uppgår till 647 hektar, varav 615 hektar avser produktiv skog. Skogen är relativt ung med god tillväxtpotential och är välskött, det vill säga röjd i tid, och består av en hög andel björk- och barrskog. Säljare av skogen är Hertigdömet Kurland Skog AB, ett bolag som ägs av bl.a. Staffan Nordström, medlem av Skogsfond Baltikums Advisory Board.

Den indikativa köpeskillingen för förvärv av 100 procent av aktierna i det skogsägande bolaget uppgår till cirka 2,23 miljoner EUR varav 50 procent avses erläggas genom kontant betalning och 50 procent genom nyemitterade A-aktier i Skogsfond Baltikum till en teckningskurs om 1 100 SEK per A-aktie. Den indikativa köpeskillingen kan komma att justeras.

- Föreliggande förvärv är värdeskapande i och med att skogen kompletterar vår befintliga portfölj mycket väl, säger Carl Olén, vd Skogsfond Baltikum.

Bindande avtal om transaktionen ska enligt avsiktsförklaringen ingås senast innan utgången av augusti 2022. Om transaktionen slutförs kommer Skogsfond Baltikums markinnehav i Lettland att öka med cirka 9 procent.

- Hertigdömet Kurland Skog AB är ett obelånat privat skogsinvesteringsbolag som varit verksamt i Lettland sedan 2016 och nu väljer att omstrukturera sitt skogsinnehav. Genom att bli en betydande aktieägare i den större enheten Skogsfond Baltikum, ser vi fram emot att aktivt vara med och bidra till skogsportföljens fortsatta värdeutveckling, säger huvudägarna i Hertigdömet Kurland Skog AB; styrelseordförande Mats Johansson, Fjugesta och vd Staffan Nordström, Eskilstuna.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070 3345 102                                                             
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2022.

Skogsfond Baltikum AB (publ) är investeringsfond som äger och förvaltar skogsfastigheter i Baltikum där förvärvspriserna är väsentligt lägre än i Sverige. Genom konsolidering och tillväxtfrämjande åtgärder skapar Skogsfond Baltikum aktieägarvärde och klimatnytta. Målet är att skapa genomsnittlig avkastning på 7 - 9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj cirka år 2026. Bolagets A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan 2019.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.