Nyheter och pressmeddelanden

Skogsfond Baltikum noteras på NGM Nordic AIF den 28 juni 2019

Skogsfond Baltikum AB (publ) tillfördes nyligen 17,8 MSEK genom en första nyemission. Sammanlagt tecknades 17 841 A-aktier fördelat på 223 nya aktieägare. Första dag för handel på NGM Nordic AIF är den 28 juni 2019. Aktien kommer att handlas under kortnamnet SKOG A och Mangold Fondkommission AB har anlitats som likviditetsgarant i samband med noteringen.

"Vår första nyemission är en bra början för bolaget och det är glädjande att vi genom börsnoteringen gör det möjligt för fler att investera i skog. Nu inleds arbetet med att förvärva prisvärda skogsfastigheter i Baltikum i linje med våra förvärvskriterier", säger bolagets Vd Carl Olén.

Skogsfond Baltikums mål är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att genomföra en strategi som bygger på tre huvuddelar:
1.     Förvärva skogsfastigheter i Baltikum steg för steg.
2.     Utveckla portföljinnehavet genom tillväxtfrämjande och kostnadseffektiv förvaltning.
3.     Avyttra skogsportföljen om cirka 8 år.

"Vi ser att marknadsförutsättningarna är fortsatt goda och att de ligger väl i linje med vår långsiktiga plan. Den senaste tidens stora portföljtransaktioner i Östersjöregionen indikerar att stora, konsoliderade skogsinnehav kan vara värda betydligt mer per hektar och stående skogskubikmeter än det vi kan förvärva enskilda skogsfastigheter för", säger bolagets styrelseordförande Fredrik Zetterström.

Planen är att under en tvåårsperiod successivt genomföra fler nyemissioner. För vidare beskrivning av bolaget, se www.skogsfondbaltikum.se 

2019-06-27

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Zetterström, Ordförande, +46 735 44 97 30                                                     
Carl Olén, Vd, +46 70334 51 02
info@skogsfondbaltikum.se

Om Skogsfond Baltikum AB (publ)

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond (AIF) med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Bolagets målsättning är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig målavkastning om 7-9 % på investerat kapital efter alla kostnader och avgifter. Fondens investeringshorisont är åtta år och riktar sig till både professionella såväl som icke-professionella investerare.

Skogsfond Baltikum AB (publ) utgör en alternativ investeringsfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och har utsett AIFP Baltic Asset Management AS att vara extern förvaltare. AIFP Baltic Asset Management AS innehar nödvändiga tillstånd med tillståndsnummer 06.13.08.569/481 från FKTK (Financial and Capital Markets Commission) i Lettland för att förvalta alternativa investeringsfonder inom EU enligt gällande EU-direktiv som den implementerats i lettisk lagstiftning.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.