Nyheter och pressmeddelanden

Skogsfond Baltikums markinnehav ökade 1120 ha under Q3 till 6420 ha

Skogsfond Baltikum förvärvade 1120 hektar skogsmark under tredje kvartalet 2020. Totalt markinnehav vid utgången av tredje kvartalet var 6420 ha fördelat på 6220 hektar i Lettland och 200 hektar i Litauen. Andelen produktiv skogsmark var 74 % i Lettland och 96 % i Litauen. Uppskattat totalt virkesförråd var cirka 0,6 miljoner kubikmeter stående skog.

Förvärvade skogsmarker inventeras alltid innan köp och är överlag bördiga med mycket god tillväxtpotential. En viktig parameter vid förvärv är väganslutningar där kriteriet direkt anslutning eller nära anslutning till bilväg har följts.

Skogsfond Baltikum inriktar skogsbruket mot ökad och lönsam skogsproduktion, vilket i huvudsak innebär planterings- och röjningsåtgärder som styr tillväxten till mer lönsamma trädslag; främst tall, gran och björk. Hög nettotillväxt med ökad virkesvolym säkerställs också genom selektiva avverkningar.

- Vi är stolta över de förvärv vi har genomfört det senaste året. Våra tre förvärvsteam arbetar metodiskt med att inventera intressanta skogsfastigheter till salu. Endast de bästa skogsmarkerna väljs ut och förvärvas, vilket innebär en bråkdel av all inventerad skog. Detta urvalsarbete lägger grunden för god tillväxt och värdeutveckling, säger Carl Olén, vd för Skogsfond Baltikum.

Totalt intaget kapital från investerare är cirka 152 MSEK, d.v.s. samma som vid utgången av andra kvartalet då substansvärdet och NAV-kursen var 1070 SEK per aktie. Det tredje kvartalets förvärv om 1120 hektar innebär en numera högre investeringsgrad som torde påverka substansvärdet positivt. Nytt substansvärde och NAV-kurs kommer att offentliggöras i slutet av oktober när kvartalsbokslut och värdering av den nya marken är genomförd.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70 3345 102
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Informationen lämnades för offentliggörande 9 oktober 2020.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investeringar i skogstillgångar i Baltikum där prisbilden och kostnadsnivån är lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums aktie "SKOG A" är noterad på NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.

Filer för nedladdning

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.