Nyheter och pressmeddelanden

Skogsfond Baltikum har planterat 18,5 hektar snabbväxande poppel

Skogsfond Baltikum har genomfört markberedning och plantering av snabbväxande poppel på 18,5 hektar jordbruksmark i Litauen och kommer att erhålla årligt jordbruksstöd. Plantorna har överlevt etableringen och förutsättningarna är goda för lönsam tillväxt.

8 april 2022 förvärvade Skogsfond Baltikum en fastighet i Litauen om 52 hektar, varav 25 hektar jordbruksmark. Redan vid förvärvstillfället hade planteringsanalys gjorts. Poppelklonerna Snowtiger och OP42 har planterats i mitten av maj, och etableringen visar nu gott resultat med god överlevnad.

Planterad mark är klassad som jordbruksmark/plantage med rätt till EU-stöd.

Årlig tillväxt beräknas i genomsnitt bli 25 - 30 kubikmeter per hektar och år under omloppstiden 20 år. Detta förväntas betyda uppemot 10 000 kubikmeter vid slutavverkningen av dessa 18,5 hektar om 20 år. Årlig klimatnytta, det vill säga årlig inlagrad koldioxid som en följd av planteringen, beräknas bli över 500 ton koldioxid per år. Efter 10 år är det troligen lämpligt att gallra, och efter 20 år är beståndet sannolikt moget för slutavverkning och den förnybara skogsråvaran kan då användas till en rad olika användningsområden. Efter slutavverkning säkerställer stubbskott en naturlig föryngring och "gratis" etablering vid andra generationen.

- God tillväxt, EU-stöd och en långsiktigt uppåtgående marknad för priset på skogsråvara gör att denna plantering har goda förutsättningar för att bli en lönsam investering. Som bonus blir planteringen också en värdefull insats för klimatet, säger Anders Olsson, förvärvs- och förvaltningsansvarig Litauen.

På bolagets hemsida finns bilder och en drönarfilm över aktuell plantering.
https://www.skogsfondbaltikum.se/om-oss/vaara-innehav/

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070 3345 102                                                             
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj 2022.

Skogsfond Baltikum AB (publ) är investeringsfond som äger och förvaltar skogsfastigheter i Baltikum där förvärvspriserna är väsentligt lägre än i Sverige. Genom konsolidering och tillväxtfrämjande åtgärder skapar Skogsfond Baltikum aktieägarvärde och klimatnytta. Målet är att skapa genomsnittlig avkastning på 7 - 9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj cirka år 2026. Bolagets A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan 2019.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.