Våra innehav

2020-08-27

Investerat kapital i Baltikum:  13,1 MEUR motsvarar cirka 85 % av eget kapital
Förvärvad total areal: 6 070 hektar motsvarar 2 158 EUR / hektar
Kubikmeter stående skog:  545 000 m³sk motsvarar 24 EUR / m³sk


Trädslagsfördelning


Arealfördelning

GEOGRAFI

Skogsfond Baltikum förvärvar och äger skog i Lettland och har nyligen startat kompletterande verksamhet i Litauen enligt pressmeddelande. Nedan är geografisk fördelning på alla de skogsfastigheter som per 2020-05-07 var registrerade i fastighetsregistret i helägda dotterbolaget SIA Latvijas Mezu Agentura.

Vi fortsätter förvärva skogsfastigheter inom samma geografiska område och kommer med tiden uppnå ett större och mer konsoliderat totalinnehav med förbättrade möjligheter till rationell skogsförvaltning.PORTFÖLJPREMIUM - REGRESSIONSANALYSER PÅ FÖRVÄRVAD SKOG

1. Förvärvspris per hektar

Skogsfond Baltikums förvärv av 5300 hektar illustreras nedan i EUR per hektar i de blåa prickarna vars genomsnitt visualiseras i blå streckad linje på 2019 EUR per hektar. Exempel på andra historiska portföljtransaktioner illustreras i gula bubblor; LFC år 2019 på cirka 10000 hektar som såldes för cirka 2640 EUR per hektar, och Bergvik år 2018 på cirka 111 000 hektar som såldes för cirka 2900 EUR per hektar. Mängden virke per hektar påverkar också värdet per hektar.

Källor: Skogsfond Baltikum, SCA och Södra

Utifrån ovanstående data föreligger ett så kallat portföljpremium; skillnad mellan Skogsfond Baltikums ingångsvärden och historiska portföljtransaktioner.

2. Förvärvspris per kubikmeter

Skogsfond Baltikums förvärv av 5300 hektar illustreras nedan i blåa prickar vars genomsnitt visualiseras i pris per stående kubik (m³sk) i blå streckad linje på cirka 24 EUR per m³sk. Historiska transaktioner LFC år 2019 såldes för cirka 26 EUR per m³sk och Bergvik år 2018 för cirka 30,5 EUR per m³sk. Mängden virke per hektar påverkar också värdet per m³sk där skogsfastigheter med uteslutande ungskog med mindre stående kubik betingar ett högre värde per m³sk.

Källor: Skogsfond Baltikum, SCA och Södra

Utifrån ovanstående data föreligger ett så kallat portföljpremium; skillnaden mellan Skogsfond Baltikums ingångsvärden och historiska portföljtransaktioner.

3. Skogsfond Baltikums lokala team förvärvade LFCs och del av BERGVIKs innehav

Skogsfond Baltikums norra förvärvsteam i Lettland har 2010-2018 förvärvat skogsmarkerna till LFC, vars portföljförsäljning år 2019 på 10 000 hektar illustreras i gul bubbla ovan. Skogsfond Baltikums södra förvärvsteam i Lettland har 2000-2008 förvärvat 27 000 hektar av skogsmarkerna som utgör cirka 25 % av illustrerad Bergviksportföljförsäljning år 2018 i gula bubblor ovan. Sedan 2019 arbetar dessa två lokalt förankrade förvärvsteam i Lettland på exklusiva uppdrag åt Skogsfond Baltikum.SKOGLIGA STRATEGIER

Skogsfond Baltikums affärsidé är att under åren 2019-2026 förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj i Baltikum.

Vi fortsätter fokusera på att förvärva skog till och med år 2021 enligt våra förvärvskriterier med inriktning på bra tillväxtpotential, vägförbindelser, normalfördelad trädslags- och åldersfördelning med kategoriskt fokus på bra skogsvärde för pengarna.

Under utvecklingsfasen är fokus på volymtillväxt och konsolidering av våra markinnehav.

Läs mer om våra förvärvs- och förvaltningsstrategier i upprättat prospekt