Våra innehav

Skogsfond Baltikum förvärvar och utvecklar skog i Lettland och Litauen. Förvärvskriterierna är inriktade på god tillväxtpotential, goda vägförbindelser, normalfördelad trädslags- och åldersfördelning samt kategoriskt fokus på bra skogsvärde för pengarna.

Läs mer om våra förvärvs- och förvaltningsstrategier i upprättat prospekt

Bilder Lettland

Ungskog, ska röjas.

Ungskog, planterad gran.

Barrskog.

Gränsmarkering.

Gränsmarkering.

Björk.

Älgtorn vid åker.

Barrskog.

Röjd blandskog.

Röjd blandskog.

Kartsystemet LVM GEO.

Granplantering Janis S (forest manager).

Röjd ungskog, jmf björk (+2 tillväxtsäsonger).

Leva (office manager) och Janis F (fd forest inspector).

Uldis (forest manager).

Tallskog.

Bilder Litauen

Väg genom tallskog.

Gallrad tallskog.

Gran.

Granar.

Tallskog.

Tallar.

Anders Olsson (general manager).

Gran.

Granar.

Granar.

Blandskog.

Tall utmed vägen.

Edmundas (forest inspector) och Carl Olén (vd).

Blandskog.

Granskog.

Gallrad tallskog och skolklass.

Trave med gallrad tall.