Våra innehav

Poppelplantering Litauen 18,5 hektar (maj 2022)

Tracker traktor markberedning plogning 18,5 hektar.

Bördig jord med god tillväxtpotential.

Markberedning med tallriksharv.


Applicering av bioplast.

Planteringsrader.

Planteringsarbete.

Planteringsarbete.


Poppelplanta.


Poppelplanta.

Skogsfond Baltikum poppelplantering 18,5 hektar

Bilder Lettland

Ungskog, ska röjas.

Ungskog, planterad gran.

Barrskog.

Gränsmarkering.

Gränsmarkering.

Björk.

Älgtorn vid åker.

Barrskog.

Röjd blandskog.

Röjd blandskog.

Kartsystemet LVM GEO.

Granplantering Janis S (forest manager).

Röjd ungskog, jmf björk (+2 tillväxtsäsonger).

Leva (office manager) och Janis F (fd forest inspector).

Uldis (forest manager).

Tallskog.

Bilder Litauen

Väg genom tallskog.

Gallrad tallskog.

Gran.

Granar.

Tallskog.

Tallar.

Anders Olsson (general manager).

Gran.

Granar.

Granar.

Blandskog.

Tall utmed vägen.

Edmundas (forest inspector) och Carl Olén (vd).

Blandskog.

Granskog.

Gallrad tallskog och skolklass.

Trave med gallrad tall.