Våra innehav

7 894 hektar med 718 000 kubikmeter stående skog

Värdering: 24,3 MEUR (3 085 EUR / ha motsvarande 33,9 EUR / m3sk)

  

Läs om våra förvärvs- och förvaltningsstrategier i upprättat prospekt

  

Bilder Lettland

Ungskog, ska röjas.

Ungskog, planterad gran.

Barrskog.

Gränsmarkering.

Gränsmarkering.

Björk.

Älgtorn vid åker.

Barrskog.

Röjd blandskog.

Röjd blandskog.

Kartsystemet LVM GEO.

Granplantering Janis S (forest manager).

Röjd ungskog, jmf björk (+2 tillväxtsäsonger).

Leva (office manager) och Janis F (fd forest inspector).

Uldis (forest manager).

Tallskog.

Bilder Litauen

Väg genom tallskog.

Gallrad tallskog.

Gran.

Granar.

Tallskog.

Tallar.

Anders Olsson (general manager).

Gran.

Granar.

Granar.

Blandskog.

Tall utmed vägen.

Edmundas (forest inspector) och Carl Olén (vd).

Blandskog.

Granskog.

Gallrad tallskog och skolklass.

Trave med gallrad tall.