Nyheter och pressmeddelanden

Skogsfond Baltikums markinnehav ökade 611 ha under Q3 till 7 713 ha

Skogsfond Baltikum förvärvade 611 hektar skogsmark under tredje kvartalet 2021. Totalt markinnehav per 2021-09-30 var 7 713 hektar fördelat på 7 246 hektar i Lettland och 467 hektar i Litauen.

Andelen produktiv skogsmark av totalt markinnehav bedöms till 74 procent i Lettland och 97 procent i Litauen. Uppskattat totalt virkesförråd är cirka 706 000 kubikmeter stående skog, varav 598 000 kubikmeter i Lettland och 108 000 kubikmeter i Litauen.

Trädslagsfördelningen uppskattas vara för Lettland: barr/björk/övrigt = 28 % / 36 % / 36 %, samt för Litauen: barr/björk/övrigt = 80 % / 10 % / 10 %.

Den löpnade tillväxten beräknas vara för Lettland cirka 6,2 kubikmeter per produktiv skogshektar och år samt för Litauen cirka 8,5 kubikmeter per produktiv skogshektar och år. Skillnader i trädslagsfördelning och åldersfördelning påverkar den löpande tillväxten i kubikmeter per hektar och år. Givet volymskillnaderna beräknas den procentuella organiska volymtillväxten vara 5,6 % för Lettland och 3,6 % för Litauen. Genom tillväxtfrämjande åtgärder förbättrar Skogsfond Baltikum tillväxten i ägda skogar.

Tillväxten i nuvarande skogsinnehav uppgår till cirka 37 000 kubikmeter per år. Då varje ny kubikmeter skog lagrar in cirka ett ton koldioxid genom fotosyntes, bedöms Skogsfond Baltikums växande skogar lagra in cirka 37 000 ton koldioxid från atmosfären varje år, vilket motsvarar cirka 3 700 svenskars årliga klimatavtryck (inhemskt och importerat). Illustration över skogsinnehavet återfinns på:
https://www.skogsfondbaltikum.se/om-oss/vaara-innehav/

Totalt intaget kapital från investerare är cirka 152 MSEK, det vill säga samma som för ett år sedan. Skogsfond Baltikum använde ytterligare bankfinansiering i Lettland för skogsförvärv under det tredje kvartalet 2021. Låneavtal har i september 2021 ingåtts med SEB i Litauen i syfte att finansiera fortsatta förvärv i Litauen.

Vid halvårsskiftet 2021 var substansvärdet 1 079 SEK per A-aktie. Det tredje kvartalets förvärv om 611 hektar innebär en något högre investeringsgrad vid slutet av tredje kvartalet jämfört med kvartalet innan. Uppdaterat eget kapital per A-aktie, NAV-kurs, kommer att offentliggöras så snart tredje kvartalets siffror är konsoliderade och värderingen av skogsmarken är validerad.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70 3345 102
info@skogsfondbaltikum.se
www.skogsfondbaltikum.se

Informationen lämnades för offentliggörande 7 oktober 2021.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investeringar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikum A-aktie, SKOG A, är sedan juni 2019 börsnoterad och upptagen för handel på den reglerade marknaden NGM Nordic AIF Sweden.

Filer för nedladdning

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig för att få våra pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.