Detta är Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Bolagets målsättning är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig nettoavkastning om 7-9 % på investerat kapital efter alla kostnader och avgifter. Fondens investeringshorisont är åtta år och riktar sig till både professionella såväl som icke-professionella investerare.

Fondens planerade investeringshorisont

1. Finansierings- och förvärvsfas

Fonden genomför nyemissioner, förvärvar prisvärda skogsfastigheter och belånar dessa på lokal bank. Med upp till 30% i belåningsgrad finansieras köp av ytterligare skogsfastigheter.

2. Förvaltnings- och utvecklingsfas

Fonden bedriver aktivt skogsbruk som gagnar tillväxt av högvärdessortiment och konsoliderar innehavet genom markbyten, plantering eller försäljning av öppen mark samt kompletterande förvärv. Intäkter kommer från avverkningar, jakt- och jordbruksarrenden samt bidrag.

3. Avyttringsfas

Fondens skogsinnehav förbereds till försäljning . Försäljning genomförs med mål att maximera priset och därmed avkastningen för Fondens investerare. Efter avyttring av skogstillgångarna likvideras Fonden och likvida medel inklusive avkastning går till investerarna.

Fonden kan erhålla bud på hela innehavet innan år 2026. Bud kommer i sådana fall att utvärderas och accepteras om det bedöms som mycket fördelaktigt för Fondens investerare. Vid temporära ofördelaktiga marknadsförutsättningar under avyttringsfasen kan försäljning senareläggas med maximalt två år.